Seznam rostlin vhodných pro podporu čmeláků

Návrhy rostlin na zahradě tak, aby byla zdrojem potravy pro hmyz od jara do podzimu

STRÁNKA SE UPRAVUJE

Co se zde dozvíte
 • Jaké rostliny mají čmeláci rádi
 • Jaké rostliny jim můžete nabídnout na své zahradě a ve vašem okolí
 • Dozvíte se něco málo o významu bylinných pater a o místech, která lze pro čmeláky využít
 • Dozvíte se i o tom, že je třeba starat se o to, co je za vaším plotem

Datum poslední aktualizace: 8/2/2024

Čmeláci PLUS - V kostce - Foto Internet

V kostce / In a nutshell

 • Základem je pestrost:  vaše zahrada a okolí by měly být pestré. Spousta květů jednoho druhu medonosných rostlin přiláká včely a ty čmeláky vytlačí. čmeláci si spokojí s malými desítkami květů jednoho druhů
 • Potrava po celou sezónu: čmeláci potřebují potravu po celou sezónu = od jara do podzimu. Levandule není řešení, protože čmeláky nakrmí jen po určitou dobu
 • Jaro, květen a červen rozhodují: na jaře potřebují matky dostatek potravu pro svá hnízda. Květen-červen je často kritický, protože silná hnízda na vrcholu často strádají díky ochlazení a případně kvůli suchu a špatné seči ve městech
 • Mozaiková seč: nesekejte louky a travní porosty najednou, vždy nechejte alespoň číst k dispozici hmyzu, dokud se posekaná část neobnoví a nerozkvete
 • Nepořádek“ na zahradě je dar: podporujete tak místa kde rostou hluchavky, nebo kde hmyz nachází hnízdní možnosti

English Abstract

 • Variety is the key: your garden and surroundings should be varied. Lots of flowers of one species of honey plant will attract bees and they will crowd out bumblebees.
 • Food throughout the season: bumblebees need food throughout the season = from spring to autumn. Lavender is not the solution because it only feeds the bumblebees for a certain period of time
 • Spring, May and June are decisive: in spring the queens need enough food for their nests. May-June is often critical, as strong nests at the peak often suffer due to cold and possibly due to drought and poor mowing in cities
 • Mosaic mowing: don’t mow meadows and grasslands all at once, always leave at least a clearing available for insects until the mowed portion has recovered and flourished
 • „Clutter“ in the garden is a gift: you are supporting places where deaf-moths grow or where insects find nesting opportunities

 

Úvod

Čmeláci vesměs nejsou vybíraví, co se potravy týče, ale některé druhy jsou hodně závislé na vydatných zdrojích potravy.

Přesto zde uvedeme seznam rostlin, které jim významně pomůžou zajistit úspěšný start a průběh sezóny. Takové jim mohou významně pomoci v přežití.

Udělejte si čas a upravte svou zahradu a okolí tak, aby tam čmeláci vždy něco našli.

Pro zjednodušení jsme sezónu rozdělili do čtyř období, ve kterých námi vybrané  rostliny kvetou a čmeláci se na nich mohou pást.

Náš seznam si neklade za cíl být úplný, vychází ale především z našich pozorování.

Pro stránku jsme využili i knížku, do které jsme přispívali. Text je upraven pro potřeby našeho webu.

Zdroj: „Chov a podpora čmeláků na zahrádkách i ve městech“
Autoři: Stuchl, Votavová, Černý, Král, Čížek, Hercog, Frantl, Slavík
Vydal: Zemědělský Výzkum, s.r.o. a Výzkumný ústav pícninářský, s.r.o. – 3. upravené vydání 2022

Čmeláci PLUS - Čmelák skalní (Bombus lapidarius) - matka na jeteli (queen) - Hana Kříženecká

Čmelák skalní (Bombus lapidarius) – matka na jeteli (queen)
Foto: H. Kříženecká

Čmeláci PLUS - Kostival lékařský - Foto bylinkopedie_cz

Kostival lékařský
Foto: bylinkopedie.cz

Pestrá a celosezónní nabídka potravy – základní podmínka úspěchu

Lidé zasahují do života čmeláků stále více. Pěstování monokultur (rozsáhlá pole s jednou plodinou) přináší čmelákům (a nejen jim) ztrátu potravních zdrojů, protože monokultury kvetou najednou a po jejich odkvětu nejsou široko daleko jiné potravní zdroje. Řada z nich, zejména obilné lány, tvoří pro opylovače navíc rozsáhlé pustiny, které jsou při hledání potravy neustále nuceni překonávat a tím maří nejen čas, ale za letu spotřebují i část nektaru, co už pracně sklidili jinde.

Podobně nevhodnými jsou i plošná sečení luk a to včetně obecních trávníků, kdy může ze dne na den zmizet veškerá potravní nabídka. Dále vysoké převčelení včelou medonosnou (Apis mellifera), kdy medonosné včely silně konkurují přírodním  opylovačům v soutěži o pastvu konkurují. Dále třeba nekvetoucí intravilán moderních satelitních městeček zelenající se jen krátce střiženým anglickým trávníkem a tújemi.

Toto naše necitlivé obdělávání krajiny brání čmelákům vychovávat dostatečné počty kvalitních pohlavních jedinců a zejména dobře vykrmených zimování schopných matek. Nestíhají tak meziročně nahrazovat stavy a nutným výsledkem je pak nerovnoměrný pokles populací jednotlivých čmeláčích druhů. Na mapě se tak postupně objevují a šíří nová místa, kde ten a onen druh už vymizel. Ohrožené jsou zejména druhy, které se probouzí později. Zatímco královny běžných druhů čmeláků (např. čmelák zemní, skalní, hájový) zakládají hnízda v období jarní hojnosti, kdy kvete většina stromů a bylin, pozdnější druhy se probouzí až ke konci tohoto období a pro své přežití potřebují dostatečnou potravní nabídku v letních a podzimních měsících.

Problém pro ohrožené druhy představuje také fragmentace krajiny, která snižuje nebo přímo znemožňuje kontakt mezi jednotlivými populacemi. Stačí už pak jen i krátké nepříznivé podmínky na lokalitě (povodeň, nepříznivé jaro atd.) a populace vyhyne. 

Vrátit čmeláky do takových míst vyžaduje několikaleté úsilí, spočívající především v plánovitém šíření živných rostlin, bylin, keřů i stromů, které umožní migraci mezi lokalitami. O to větší pak může být radost z jejich návratu.

Víte že:

Čmelákům prokazatelně škodí používání chemických prostředků na polích i zahradách a zvláště na jaře dochází po aplikaci pesticidů a herbicidů k jejich úhynu.
Velmi často se stane, že hnízdo ze dne na den zahyne, pokud se v doletové vzdálenosti čmeláků aplikuje chemická ochrana rostlin.

Čmeláci Plus - Chov a podpora čmeláklů na zahrádkách i ve měste - 2022

Chov a podpora čmeláklů na zahrádkách i ve měste – 2022

Květnatá louka

Nahrazení alespoň kousku „holé“ trávy vhodnou kvetoucí plochou čmeláci vždy uvítají. Zejména bude-li obsahovat větší podíl rostlin s květy s dlouhými kalichy. Pak bývá jistější, že i po návštěvě včelí létavky zůstane v hlubokém kalichu stále nějaký nektar pro další návštěvníky s delším jazykem. Ne každý má pochopitelně možnost založit velkou louku. Čmeláky potěší i metr čtvereční v nepoužívaném koutě zahrady nebo u plotu.

Louku je vhodné založit do čisté zkypřené půdy, zbavené porostu a drnů. Nejvhodnější termín pro založení je od poloviny srpna do září nebo od poloviny března do dubna. Pro výsev můžete použít buď komerční směs, nejlépe se zastoupením regionálních druhů rostlin, nebo si nasbírat semínka na louce v okolí.

Mezi zvolenými druhy by neměl chybět jetel luční, který tvoří důležitý potravní zdroj pro pozdní vzácnější druhy čmeláků, dále je vhodná chrpa luční, hrachor luční, černohlávek obecný, štírovník růžkatý, hadinec obecný, užanka obecná, pilát lékařský, šalvěje, vikve, hluchavky atd.

Luční rostliny, které by měly tvořit základ porostu, vyžadují osluněnou půdu chudou na živiny. Aby louka nezarostla trávou a nedocházelo ke zvyšování úživnosti půdy, je nutné porost 2x ročně posekat a posekaný materiál odstranit. Frekvence a termín seče nelze poradit jednoznačně, protože velmi záleží na lokalitě, jejím klimatu a počasí v průběhu roku. Obecně lze říct, že je vhodné sekat v květnu, jelikož trávy rostou rychleji a seč jim vezme hodně energie, zatímco kvetoucí rostliny se snadno zregenerují v uvolněném prostoru. Druhá seč je pak vhodná v září po odkvětu porostu. Seno je třeba nechat pár dní proschnout, aby vypadla semena rostlin. Pokud v porostu dominují trávy, je nutné sekat častěji.

 V boji s trávou nám pomůže i kokrhel, který parazituje na kořenech trávy. Ta pak roste mnohem pomaleji a uvolňuje prostor ostatním rostlinám. Sám kokrhel kvete a je významnou nektarodárnou rostlinou pro čmeláky.

Samotná skladba rostlin na květnaté louce není základem úspěchu. Bez správné péče o porost se může dostavit zklamání. Je potřeba se připravit i na to, že to chce čas a trpělivost. Zvlášť tam, kde vytváříte květnatou louku bez dosevu, potřebujete několik let, než dosáhnete očekávaného cíle

Ideální je individuální péče, tedy seč konkrétních rostlin v potřebném čase.  Znamená to opakovaně procházet plochu a reagovat na to co se tam děje. Například mlčí zadusit invazivní rostliny,  nechat během seče ostrůvek zajímavých rostlin, importovat seno z vybraných lokalit atd.  Takový přístup ale není dost dobře možný na větších plochách a tam, kde chybí odborný dohled a řízení. Proto se stále víc a víc využívá „mozaiková seč„.   

 

květnatá louka z kraje června

Květnatá louka
Foto K. Kučera

Čmeláci PLUS - Zvonek broskvolistý - Foto Wiki

Zvonek broskvolistý
Foto: Wiki

Okrasné a bylinkové záhony pro čmeláky

Na našich zahradách, ale třeba i jen v truhlících za okny nebo na záhonku před panelovým domem, by měly kvést hmyzosnubné medonosné a pylodárné rostliny. Zejména v letních měsících, kdy je snížena potravní nabídka, je každý takový truhlík či záhon významnou pomocí.

Je třeba zmínit, že ne všechny kvetoucí rostliny jsou pro opylovače vhodné. Mnoho zahradních rostlin neprodukuje žádný nektar a nemají pro čmeláky žádný význam, plnokvěté kultivary zase často ztěžují cestu k nektaru a čmeláci se k němu dostanou jen s problémy.

Obvykle platí, že čím více slunce rostlinám poskytneme, tím více vyprodukují nektaru. Oblíbenou rostlinou je levandule, ale jednotlivé druhy a kultivary se často v návštěvnosti čmeláků liší. Často se také stává, že levanduli obsadí včely a výtěžnost nektaru pro ostatní druhy se tím zhorší. Mezi vhodné rostliny patří nejrůznější druhy šalvějí, ožanky, šanty, agastache, monardy, yzopu, plícníků a náprstníků. Zvláštní pozornost si pak zaslouží chrpa horská, jetel červenavý a kostival lékařský. V létě také kvetou okrasné “bodláky” např. bělotrn modrý, třapatka nachová, máčka plocholistá a štětka soukenická, které poskytují mnoho nektaru.

Speciální místo mezi okrasnými rostlinami vhodnými pro čmeláky zastávají hluchavky. Díky opakovanému kvetení poskytují nektar i pyl po celou sezónu. Lze je použít jako půdopokryvné rostliny, nebo náhrada trávníku. Vyžadují výživnou půdu, rostou ovšem jak na slunci, tak v polostínu. Lze je použít i jako podrost pod listnaté stromy.

Suchá, kamenitá místa, zídky apod. lze pak osadit nektarodárnými rozchodníky, nebo mateřídouškami, kterým stačí jen malá vrstva substrátu.

Čmeláci PLUS - Meduňka lékařská (Melissa officinalis) - Foto eHerbář

Meduňka lékařská (Melissa officinalis)
Foto: eHerbář

Čmeláci PLUS - Sápa hlíznatá (Phlomis tuberosa) - Foto Wiki

Sápa hlíznatá (Phlomis tuberosa)
Foto: Wiki

Keře a stromy

Na keře a stromy se často zapomíná. Ale i tato bylinná patra mají svůj význam,

Mezi oblíbené keře patří pámelníky, trubače, zimolezy (zejména henryho a heckrottův, které kvetou v létě), ale i řada dalsích. 

Zajímavé jsou kiwi (aktinidie). Samčí rostliny a samosprašné samičí odrůdy sice neprodukují nektar, ale produkují velké množství pylu, který je čmeláky velmi oblíbený. Z užitkových keřů udělají čmelákům radost maliníky a ostružiníky.

Oblíbené jsou také růže, pokud možno botanické, nebo co nejméně šlechtěné (jednoduché květy), například růže svraskalá nebo mnohokvětá. 

Ovocné stromy a jejich květy jsou pro čmeláky nenahraditelné na jaře, ale to samé platí o čmelácích  – rané ovocné stromy je potřebují v době, kdy včely kvůli chladu nejsou ochotné vyletět.

Víte že :

 • Velmi často se zapomíná na medovici ovocných stromů, třeba hrušní. Čmeláci medovici sbírají jako zdroj cukru.
  Bohužel to se jim často stává osudným, pokud jsou stromy ošetřeny po odkvětu
  .
Čmeláci PLUS - Štedřenec odvislý - Foto Wiki

Štědřenec odvislý
Foto: Wiki

Čmeláci PLUS - Lípa střibrná a čmelák zemní - Hana Kríženecká - Blankořídlí v Praze

Lípa stř9brná a čmelák zemní
Foto: H. Kříženecká

Seznam rostlin, vhodných pro podporu čmeláků

Vyberte si pro svou zahradu, její okolí a obecní plochy to, co u vás poroste a co pomůže přírodě kolem vás,

Pro zjednodušení jsme sezónu rozdělili do čtyř období, ve kterých námi vybrané  rostliny kvetou a čmeláci se na nich mohou pást.

Můžete sledovat i #cmelacipluspastva na našich webových stránkách, nebo na  Facebook či YouTube Čmeláci PLUS

Upozornění

Některé rostliny mohou být jedovaté, nebo invazivní. Takové jsme v seznamu označili.

† – jedovaté rostliny, I – invazivní rostliny

vzácný čmelák lesní na hluchavce nachové

Hluchavka super star a krásný čmelák lesní.
Foto K. Kučera

Čmeláci PLUS - Svazenka vratičolistá - Wiki

Svazenka vratičolistá
Foto: Wiki

Jaro

Hlavní pastva:

 • angrešt
 • černý rybíz
 • česneky
 • devětsily
 • dřín
 • dymnivky
 • hlošina okoličnatá
 • hluchavky
 • kamčatská a kanadská borůvka
 • krokusy
 • mandloně
 • ovocné stromy
 • pitulník
 • plicník
 • pór
 • prvosenka
 • rododendron
 • skalníky
 • vrby
 • vřesovec
 • zběhovec
 • zemědým
 • zimolez časný

Doplňkové rostliny:

 • čemeřice (†)
 • cibule sečka
 • dřišťál
 • javory
 • jilmy
 • koniklece
 • lýkovec (†)
 • muchovník
 • narcisy
 • pampeliška
 • paulovnie
 • sasanka (†)
 • srdcovka
 • štědřenec
 • talovín

Čmeláci PLUS - Sasanka hajní (Anemone nemorosa) - Foto Biolib_cz

Sasanka hajní (Anemone nemorosa)
Foto: Biolib.cz

.

Časné léto

Hlavní pastva:

 • akát
 • aktinidie
 • brutnák
 • bukvice
 • česnek
 • chrpy
 • cibule
 • čičorka
 • čistec přímý
 • hluchavky
 • hrachory
 • jetele
 • kakost oddenkatý a kantabrijský
 • katalpa
 • klinopád
 • komonice
 • kostival
 • kypreje
 • lípy
 • lnice
 • lupiny (I)
 • mák vlčí
 • maliník
 • mateřídoušky
 • máty
 • meduňka
 • náprstník velkokvětý (†)
 • pažitka
 • plané růže
 • popenec
 • rododendron
 • sápy
 • slézy
 • srdečník
 • svazenka
 • šalvěje
 • šanty
 • štírovník
 • úročník
 • vajgélie
 • včelník moldavský
 • vikve
 • vrbovky
 • zběhovec
 • zimolez henryův a heckrottův
 • zimolezy
 • zvonky

Doplňkové rostliny:

 • bazalky
 • blatouch
 • černucha
 • čilimník
 • dřezovec
 • janovec
 • jitrocele
 • kdoulovec
 • knotovky
 • máčka
 • rozrazily
 • řepka
 • tužebník
 • večernice
Čmeláci PLUS - Vaše zahrada

Čmelák zahradní (Bombus hortorum) na náprstníku (DIgitalis)
Foto V. Cach 2020

Čmeláci PLUS - Rozrazil klasnatý - Foto Wiki

Rozrazil klasnatý
Foto: Wiki

Pozdní léto
Hlavní pastva:
 • agastache
 • černohlávky
 • chrpy
 • čičorka
 • čistce
 • hadinec
 • hlaváč
 • hluchavky
 • chrastavce
 • jerlín
 • jerlín japonský
 • jestřabina
 • jetele
 • klinopád
 • kostival
 • levandule
 • mák setý
 • maliník
 • mateřídoušky
 • měrnice
 • monarda
 • ostružiník
 • ožanka
 • proskurník
 • rozchodníky
 • růže svraskalá
 • šalvěj přeslenitá
 • saturejky
 • svazenka vratičolistá
 • tolice
 • topolovka
 • vikve
 • vřes
 • yzop

Doplňkové rostliny:

 • aksamitník
 • bazalky
 • bělotrny
 • bodláky
 • čekanka
 • divizny
 • dobromysl
 • hořčice
 • kakosty
 • klejicha
 • kokardy
 • komule
 • krásenky
 • krásnoočka
 • kručinka
 • lichořeřišnice větší
 • liliochvostec
 • lopuchy
 • mochny
 • mydlice
 • netřesky
 • oman
 • oměje (†)
 • ostálky
 • ostropestřec
 • ostrožka stračka
 • pcháč zelinný
 • pcháče
 • perovskie
 • pohanka
 • rdesna
 • rozrazily
 • rudbekie
 • rulíky (†)
 • rýt
 • sadec
 • slunečnice
 • sporýše
 • štětky
 • stračka vyvýšená
 • šuškarda
 • třapatky
 • třezalka
 • trubač
 • tužebník
 • vrbka
Čmeláci PLUS - Jetel luční - Trifolium pratense - Foto Wiki

Jetel luční (Trifolium pratense)
Foto: Wiki

Čmeláci PLUS - Proskurník lékařský - Foto Wiki

Proskurník lékařský
Foto: Wiki

.

Závěr čmeláčí sezóny

Hlavní pastva:

 • černohlávky
 • drmek
 • hluchavky
 • hvězdnice
 • jetele
 • maliník
 • měrnice
 • ořechoplodec/ořechokřídlec
 • ostružiník
 • pámelník
 • saturejky

Doplňkové rostliny:

 • astry
 • bodláky
 • břečťan
 • hledíky
 • jiřinky (Dahlie)
 • kokardy
 • lípa henryova
 • řepík
 • rudbekie
 • tavolník vrbolistý
 • topinambur
 • třapatky
 • zlatobýl (I)
Čmeláci PLUS - Ořechokřídlec klandonský - Foto Wiki

Ořechokřídlec klandonský
Foto: Wiki

Čmeláci PLUS - Saturejka horská - Foto Wiki

Saturejka horská
Foto: Wiki

Směs semínek pro akci Jedu v Medu 2023 – Praha

Na letošní akci jsme připravili sáčky s jednoduchou směsí medonosných rostlin.

Z nich si můžete vytvořit malý záhonek o ploše cca 2 – 3m², případně je můžete vyset do trávy na větší plochu dle svého uvážení.

Jde o následující osiva, zastoupená ve směsi rovným dílem:

 • Štírovník růžkatý (Lotus corniculatus) – Majelák
  dvouletá až vytrvalá bylina
 • Svazenka vratičolistá (Phacelia tanacetifolia)  – Boratus
  jednoletá bylina
 • Jetel perský (Trifolium resupinatum) – Maral
  jednoletá bylina
 • Jetel luční dvousečný (Trifolium pratense) – Agil
  vytrvalá bylina
 • Vikev setá (Vicia sativa) – Nikian
  jednoletá bylina

Pokud bude vysévat semínka do holé půdy, doporučujeme dávku smíchat s pískem, nebo s jemnou zeminou a po vysetí hráběmi jemně zapravit do půdy.

Pokud budete vysévat semínka do travního porostu, mělo by jít o posečenou trávu a půdu rozrušenou například hráběmi.

Nejde o unikátní směs, ale i tyto jednoduché rostliny potěší mlsné jazýčky hmyzu včetně čmeláků.

Upozornění – nevysévejte tuto směs do volné přírody, ale jen na svých zahrádkách a okolí svých domů

Čmeláci PLUS - Štírovník růžkatý - Lotus corniculatus - Foto Wiki

Štírovník růžkatý (Lotus corniculatus)
Foto: Wiki

Čmeláci PLUS - Svazenka vratičolistá - Wiki

Svazenka vratičolistá
Foto: Wiki

Čmeláci PLUS - Jetel perský - Trifolium resupinatum - Foto Seed Service

Jetel perský (Trifolium resupinatum)
Foto: Seed Service

Čmeláci PLUS - Jetel luční dvousečný - Trifolium pratense - Foto Seed Service

Jetel luční dvousečný (Trifolium pratense)
Foto: Seed Service

Čmeláci PLUS - Vikev setá - Vicia sativa - Foto Internet

Vikev setá (Vicia sativa)
Foto: Internet

.

Závěr

Většina medonosných rostlin vyhovuje včelám i čmelákům. Námi vybrané  rostliny ale doporučujeme  primárně použít. 

Tyto i další medonosné rostliny pro čmeláky i další hmyz najdete pod #cmelacipluspastva

Můžete využít i Čmelácí PLUS Semínkovnu – do té můžete i přispívat a podělit se s ostatními.

Nezapomeňte na zdravý rozum, svůj cit a následující pravidla:

 • zahrada pro čmeláky musí být pestrá a musí kvést celou sezónu – monokultura není řešení
 • jetelinka v trávě je dar – pro čmeláky i pro zahradu
 • jedna levandule v štěrkovém záhonu není pomoc čmelákům
 • velké množství květů jednoho druhu přiláká včely a ty čmeláky snadno vytlačí pryč
 • pokud možno se vyhýbejte  kultivarům, ne všechny jsou medonosné
 • vyhýbejte se invazivním rostlinám – nepomáhejte s jejich šířením
 • nepořádek v koutě zahrady není nepořádek – je to dar pro hmyz a zahradní obyvatele
 • myslete na všechna bylinná patra – čmeláci je navštěvují všechna
 • myslete na produkční i neprodukční plochy – všechny mohou být vítaným zdrojem potravy pro hmyz
 • vytvářejte zahrady tak, aby se tam líbilo lidem, hmyzu a zahradním skřítkům 
 • vyvarujte se používání chemie na trávník, rostliny, keře i stromy – chemie životu škodí
 • nezapomínejte na vodu i bezpečná pítka na zahradě – posloužíte nejen ptákům, ale i zahradě

Pokud chcete na tuto stránku upozornit své přátele, můžete využít náš leták. Ten je ke stažení ZDE

Čmeláci PLUS - Leták 2023 - Rostliny pro podporu čmeláků

Leták – Rostliny pro podporu čmeláků