Návraty matek do úlků

Řešení pro chovatele čmeláků, kterým hrozí na jaře souboje loňských matek o mateřský úl.

Co se zde dozvíte

 • Proč se matky čmeláků vrací do rodného hnízda nebo úlků (čmelínů)
 • Jaké druhy to rády dělají, kterých druhů se to týká
 • Proč z toho chovatelé mají radost i vrásky současně
 • Co v takovém případě dělat

Datum poslední aktualizace: 28/2/2024

Čmeláci PLUS - V kostce - Foto Internet

V kostce / In a nutshell

 • Mladé matky se vrací do rodného hnízda: pokud se chovateli podařilo v předchozím roce vychovat novou generaci, měl by s tím počítat
 • Radost i starost: pokud se mladé matky – sestry potkají v úlku, utkají se o v boji o něj
 • Jak je to v přírodě s návraty: v přírodě se většinou vracejí do hnízda, které podlehlo zkáze, proto mladé matky hledají v okolí a proto je soubojů o hnízdo méně
 • Zbytečné ztráty: pokud chovatel nechá úlek na původním místě, dojde ke zbytečným ztrátám – vyhraje jen jedna matka
 • Vyberte si správnou strategii: na našem webu najdete několik strategií, jak návraty matek řešit

English Abstract

 • Young mothers – queens returning to their natal nest: if a breeder managed to raise a new generation in the previous year, he should take this into account
 • Joy and worry: if young queens – sisters meet in a hatchling, they will compete for it
 • How it is in nature with returns: in nature: quens they usually return to a nest that has succumbed to destruction, so young mothers search the surrounding area and therefore there are fewer fights over the nest
 • Unnecessary losses: if the breeder leaves the brood in its original location, there will be unnecessary losses – only one mother will win
 • Choose the right strategy: on our website you will find several strategies to deal with returning bumblebee queens

 

 

 

Úvod – Proč a kdy se čmeláčí matky vrací do rodného hnízda

Nenašli jsme zatím žádnou studii, která by to detailně vysvětlila a popsala. Můžeme jen konstatovat, že se matky-královny čmeláků na jaře vracejí do rodného hnízda.

Lze to vysvětlit tím, že se matky instinktivně vrátí do místa, které jejich druhu vyhovovalo a chtějí opět využít to, co dobře posloužilo v předchozí sezoně. Může jít i o převzetí již započatého díla (voskové stavby), pokud jde o čmeláky stejného druhu. 

Podmínkou návratu je, že matky musí úspěšně v hibernaci přežít zimu, na jaře najít zdroj potravy a pak najít místo, kde se narodily.

Místo rodného hnízda matky najdou spolehlivě, tedy pokud se nějak dramaticky nezmění jeho okolí a orientační body, podle kterých si ho zapamatovaly.

Pokud najdou na stejném místě dobré podmínky, tedy hnízdní dutinu s výstelkou, zabydlí se zde a založí hnízdo.

Hnízdo se většinou rozloží (plísně, hniloba), nebo ho zkonzumují parazité a komenzálové, nebo ho odstraní drobní hlodavci. Pokud se tak nestane a současně, pokud sem hlodavci/ptáci nenanosí novou výstelku – čmeláci takové místo neobsadí a vydají se hledat jiné.

Pokud se matky v hnízdišti vhodném k zabydlení potkají, utkají se o něj v souboji na život a na smrt. V přírodě ale taková situace nemusí nastat.

Matky se vrací jednotlivě, podle toho jak se probudily. Pokud není hnízdiště vhodné k zabydlení, není o co bojovat.

Některé druhy čmeláků hnízdní tak, že jejich hnízdo i hnízdiště po sezóně zanikne beze zbytku a proto o taková místa matky nebojují. Jsou to většinou zástupci menších druhů, jako jsou čmeláci rolní (Bombus poascuorum) a čmeláci úhoroví (Bombus ruderarius). Tyto druhy hnízdí často na zemi v hromádce trávy nebo mělce pod zemí. Z takových hnízdišť po zimě nic nezůstane.

Bohužel se často mnoho matek čmeláků nevrátí a může za to člověk. Díky globálnímu oteplování není pořádná zima a to neumožňuje dobrou hibernaci a předčasně probuzené matky často zahynou.
Stejně tak na  úbytek úspěšně hibernujících matek přímo působí člověk. Pokud likviduje meze a remízky, kde čmeláci časti přezimují, zlikviduje i spící matky. Dá se to pozorovat tam, kde se taková plocha ve vašem okolí dostala do „péče“ developerů – na jaře je úbytek čmeláků viditelný.

Trochu jiným případem je situace, kdy matky náhodně najdou již obsazené hnízdiště. To se děje často, zvlášť když matka silnějšího druhu třeba čmeláka zemního (Bombus terrestris) najde zabydlenou matku ranních druhů, třeba čmeláka lučního (Bombus pratorum). Pokud tam najde rozvinuté hnízdo, již se o hnízdiště nezajímá. Pokud najde matku v solitérní fázi (bez dělnic), může na ni zaútočit. Podobně to může nastat u stejného druhu – touha obsadit vhodné hnízdiště je pro matku silnější, než obava o vlastní zdraví a život.

Podobná situace může nastat i v úlku, který čmelákům připraví chovatel. Může to být úlek, kde se v loňském roce narodily čmeláčí matky. Této problematice se věnuje tato stránka.

Může to ale být nový úlek, který chovatel zabydlel a který náhodně najde jiná matka. Tato situace nastává poměrně často, pokud je úlek umístěn na zemi. Tam matky většiny druhů čmeláků hledají hnízdiště.
Proto doporučujeme umístit úlek do větší výšky, kde k takové situaci již nemusí dojit, případně do takové výšky úlek po zabydlení přemístit. Věnujte tedy čas tipům a návodů na umístění úlků, vyplatí se vám to.

Čmeláci PLUS - Značka ve vletovém otvoru úlku

Matka čmeláka skalniho (Bombus lapidarius) se vrátila do úlku a poprvé z něj vylétá
Foto O. Hercog 

Jaké druhy čmeláků se vrací

Většina druhů čmeláků se vrací do  rodného hnízda. Jsou však druhy, u nichž tento jev pozorován nebyl např. čmelák hájový (Bombus lucorum).

Podle našich vlastních pozorování jsou přeborníky v návratech matky čmeláků: rokytových (Bombus hypnorum), skalních (Bombus lapidarius), zahradních (Bombus hortorum).
Vrací se ale i nenápadné druhy jako jsou čmeláci rolní (Bombus pascuorum), jejichž hnízdiště bývají obvykle do nové sezony zničena (viz způsoby hnízdění tohoto druhu).  U těch tedy nedochází k  setkávání a k soubojům – nemají zde důvod.

Čmeláci PLUS - Čmelák rokytový (Bombus hypnorum)

Čmelák rokytový (Bombus hypnorum)
Zdroj „Pszczoły w mieście Trzmiele Wrocławia“

 

Čmeláci PLUS - Čmelák skalní (Bombus lapidarius)

Čmelák skalní (Bombus lapidarius)
Zdroj Pszczoły w mieście Trzmiele Wrocławia

 

Čmeláci PLUS - Čmelák zahradní (Bombus hortorum)

Čmelák zahradní (Bombus hortorum)
Zdroj Pszczoły w mieście Trzmiele Wrocławia

 

Čmeláci PLUS - Čmelák rolní (Bombus pascuorum)

Čmelák rolní (Bombus pascuorum)
Zdroj Pszczoły w mieście Trzmiele Wrocławia

 

Co se stane, když se matky vrátí a v hnízdišti se potkají

Již jsme o tom psali výše a také  v popisu životního cyklu čmeláků viz  Jak to chodí v čmeláčím hnízdě

Matky většiny druhů čmeláků se po hibernaci vracejí do rodného hnízdiště. Pokud se tam potkají a najdou tam dobré podmínky pro zahnízdění, je v něm dostatek místa a výstelky nanošených hlodavci/ptáky/člověkem, dojde k souboji matek. Při něm mohou být rivalky zraněny nebo zabity. Zvítězí snad ta biologicky nejzralejší, která nemusí být vždy ta největší, jde i o štěstí a rychlejší žihadlo. Založí zde nové hnízdo a vychová další generaci potomků.

Jde tedy o formu přirozené selekce nejvitálnějších jedinců, jak to příroda dělá i v jiných případech. Příroda to má vymyšleno opravdu dobře, byť je to někdy z našeho pohledu kruté.

V přírodě návraty matek nejsou tak dramatické. Jejich hnízdo z předchozího roku podlehlo zkáze a ve většině případů nebude hnízdiště připravené k osídlení. Matky se pak více rozptýlí po okolí a nedojde k tolika střetům.

Jiná situace ale nastane v případě úlku. ten je připraven chovatelek a pokud je na stejném místě, dojde k soubojům – je o co bojovat.  

Některé druhy se zdá, že se o místo nebijí. Například pokud najde marka královna čmeláka rokytového (Bombus hypnorum) již obsazené hnízdiště, nebije se o něj. Je to docela zvláštní, protože stejný druh dokáže vyhnat i ptáky z dutiny, která se jí líbí. Toto pozorování máme od zkušeného chovatele Luďka Šuldy, kterému důvěřujeme a rádi ho zde citujeme.

 

Na následující fotografii vidíte, jak to může dopadnout …

Čmeláci PLUS - Výsledek návratů matek - čmeláci zemní - Foto KP Henry 2022

Výsledek návratů matek – čmeláci zemní – matky
Foto:, KP Henry 2022, UK

Pro čmeláky v atraktivním hnízdišti a jeho okolí se pak díky tomu často nachází více mrtvých čmeláčích matek stejného nebo jiného druhu a jen jedna matka s hnízdem. Tuto situaci pozoroval dlouholetý chovatel čmeláků Jaromír Čížek i další.

Nastává i situace, že matky raných druhů zahnízdí, například čmelák luční (Bombus pratorum), a pak je o hnízdo a život připraví agresivnější matky pozdních druhů, například čmelák skalní (Bombus lapidarius), nebo čmelák zemní (Bombus terrestris).

Občas nastane situace, že se v hnízdě zahnízdí dvě matky, a ty se po nějakou dobu vzájemně tolerují. Je to ale jen přechodný stav. Dříve či později se potkají a dojde k nevyhnutelnému souboji o hnízdo.

Někdy nastane situace, že se matky v souboji o hnízdiště vzájemně zraní a obě pak uhynou. Hnízdiště tak může využít jiná matka, která ho najde později.

Ano, je to drsné, ale funguje to miliony let. Příroda tak nechává přežít silné zdravé jedince, úspěšné druhy, a zamezuje přemnožení vedoucímu k nadměrnému využívání potravních zdrojů.

Jak je to s úlky, které nabízíme čmelákům

Stejně jako v přírodě, tak i do úlku (čmelínu) vytvořeného a připraveného člověkem, se vrací čmeláčí matky, které se zde narodily. Ty pak zkoumají, jestli zde mohou zahnízdit. 

Jelikož se v přírodě staré hnízdiště nevyčistí, bývá často pro čmeláky opakovaně nepoužitelné. V takovém případě si musí čmeláci v prostředí hledat jiné hnízdiště, v němž najdou správné podmínky.

Chovatelé však úlek vyčistí a znovu ho připraví na novou sezonu.  Matky, které se tam vrací, zde najdou vhodné podmínky pro založení hnízda. Proto jsou ochotny se o něj utkat – mají proto důvod a udělají to.

Čmeláci PLUS - Úlky na vyvýšeném místě

Úlky soustředěné na jednom místě jsou při návratech matek problém
Zdroj Internet

Autor tohoto videa z Prahy (nepřál si být jmenován) pozoroval souboj matek čmeláků zemního (Bombus terrestris).

Viděl jak jedna z „navrátilek“ vlezla do úlku a vytáhla odtud již zahnízděnou matku – zraněnou a umírající. Uvnitř úlku se tedy odehrál boj.
Jak je vidět, vítězka souboje pak odlétá. Často se pak do hnízda vrací jen nahlížet a nastěhuje se do něj až po několika dnech.

Jak může chovatel čmeláků jejich střetu v hnízdišti zabránit

Pokud má úlek otevřenou klapku, matce v návratu nic nebrání. Z vlastních pozorování víme, že matky při návratu do rodného úlku dokážou zvednout klapku, tak jak to dělaly v minulé sezóně, mají to naučené.

Pokud úlek vyměníte, nebo změníte jeho barvu, avšak vstup do hnízdiště zůstane na stejném místě, čmeláci to poznají. Přesto projeví zájem a budou se úlek snažit i za nových podmínek zabydlet. Místo hnízdiště a jeho okolí je pro ně spolehlivým vodítkem a barva úlku pro ně není podstatná. I kdyby je změna barvy zmátla, bude jen otázka času, kdy objeví vstup do úlku.

Možným řešením vyhnutí se vzájemnému střetu a následnému konfliktu může být změna polohy úlku – volba jiného místa.

Připravili jsme pro vás varianty a postupy, které můžete použít – viz další text.

Co se stane, když necháte úlek a nebudete dělat nic

Matky se budou vracet do úlku a pokud se tam potkají, dojde k souboji. Zvítězí zpravidla jen jedna. Pokud nebude zraněna, založí tam hnízdo a vychová novou generaci čmeláků. 

Při soubojích může dojít k velkým ztrátám matek, kterým může chovatel zabránit. V krajním případě by totiž mohla nastat situace, že 100 matek, které se zde narodily, přežije jen jedna. Nedojde tedy k množení čmeláků, ale k prosté reprodukci.
Máme za to, že vzhledem k celkovému úbytku čmeláků v přírodě, podpora jejich množení v úlcích dává smysl.

Pokud se budete snažit zabránit zbytečným střetům matek dáte tím šanci na založení hnízda více matkám, tedy i těm slabším. Určitě tím zabráníte zbytečným ztrátám silných matek, které by jinak bojovaly až do konce a mohly se vzájemně zabít, nebo smrtelně zranit. Pokud dostanou šanci najít si místo k zahnízdění jinde, je to jistě správné.

Proti tomuto přístupu stojí jiná filozofie.  Můžete nechat věcem volný průběh a spoléhat na to, že zvítězí nejsilnější matka. Ostatní zahynou. Určitě zahynou ty slabší, ale zahynou i ty, které by mohly v přírodě uspět. Z hlediska přírodního výběru je to asi správné. Je třeba si ale uvědomit, že přípravou úlku takovou situaci vytváříte a jste tedy součástí přírodního výběru. Musíte tedy takový fakt akceptovat i souvislosti takového rozhodnutí. 

Pokud měl chovatel v úlku běžný druh čmeláka (čmeláka zemního – Bombus terrestris), je rozhodování jednodušší. Pokud jde o vzácnější druhy, měl byl přístup důkladně zvážit.

Jaký přístup je ten správný?  Pro rozhodování nemáme k dispozici tvrdá data. Necháme tedy na vás, jakou cestu zvolíte.

V dalším textu popisujeme možné scénáře řešení. Vyžadují čas, trpělivost a práci chovatele, ale jsou funkční. 

Čmeláci PLUS - Souboje matek - Zdroj Jennifer Fury

Souboje matek
Zdroj: Jennifer Fury

Čmeláci PLUS - Matky Čmeláků rokytových (Bombus hypnorum)

Matky čmeláků rokytových (Bombus hypnorum)

Varianty řešení

V následující části uvádíme jednotlivé varianty řešení situace, kdy se chovateli na jaře vrací matky-královny, které se mu v úlku v loňském roce narodily.

Občas se dočtete o tom, že stačí v další sezóně úlky otočit, myšleno změnit směr osy letového otvoru. Takové řešení nelze úplně doporučit, není spolehlivé.
Matka se po hibernaci vrátí na původní místo, kde se narodila. Bude zde hledat, je jen otázkou času a náhody, kdy najde otvor do úlku na jiné straně nebo v blízkém okolí.

Můžete si to vyzkoušet sami, když v sezóně zavřete čmelákům vletový otvor. Nejprve budou hledat vstup do úlku na česně, pak v jeho okolí, a někdy to zkusí i ve vedlejším úlku. 

K nalezení vletového otvoru na jiné straně úlku tedy s největší pravděpodobností dojde, nelze mu dost zabránit jinak, než dále popsanými metodami. 

Pozn. Dělají to matky na jaře, ale dělají to i dělnice v průběhu sezóny. I proto doporučujeme umístit úlky co nejdále od sebe.

Vyberte si tedy z naší nabídky. Trocha práce stojí za to – nedojde k zbytečné redukci matek.

Varianta 0 „Žádný úlek tuto sezónu“

Prokazatelně nejbezpečnější je nedávat na původní místo žádný úlek a využít toto místo až další rok.

Vracející se matky-královny nenajdou původní místo k hnízdění, budou hledat jiné místo k zahnízdění a rozptýlí se v přírodě.

Toto ale řekněte chovateli a on vás na místě umlátí svým úlkem. 😀

Výhody:

 • Žádné riziko soubojů matek o úlek.

Nevýhody:

 • Nebudete mít tuto sezónu obsazený úlek.
Čmeláci PLUS - Uzavřený vletový otvor - Foto Ondřej Hercog 2021 (2)

Uzavřený vletový otvor

Foto: O. Hercog 2021

Varianta 1 „Žádný úlek na původní místě, případně počkat na pozdější druh“

Stejně bezpečné řešení je, že na původní místo neumístíte žádný úlek a původní úlek dáte na nové místo.

Pokud se na původní místo vrátí mladé matky, šetrně je tam odchytíte do síťky známým postupem viz Jak usadit matku královnu do úlku

Odchycenou matku pak zavedete do jiného úlku, který je co nejvíc vzdálen od původního úlku, myšleno v blízkém okolí. Pokud tam přijme úlek, neměla by mít důvod se vracet.

Zbylé matky budu na původním místě hledat, ale pak se rozptýlí do přírody hledat jiné místo. Mohou ale hledat a zkoušet jiné úlky v blízkém okolí.

Stejně tak můžete počkat tuto sezónu se zavřeným úlkem na pozdější a vzácnější druhy.  

 

Výhody:

 • Žádné riziko soubojů matek o úlek.

Nevýhody:

 • Může se stát, že se usazená matka bude několikrát vracet na původní místo a postup bude potřeba opakovat.
Varianta 2 “Zavřený úlek na původní místě jako lákadlo“

Na původním místě necháte úlek, ale s uzavřeným vletovým otvorem třeba korkovou zátkou. Sklopená klapka na uzavření úlku nestačí – na tu jsou matky z loňského roku zvyklé a dokážou ji zvednout.

Zde pak odchytíte nějakou matku, zavedete ji do jiného vzdáleného úlku. Postupně takto můžete odchytávat další matky a zavádět je do jiných úlků. 

Zbylé matky budu na původním místě hledat, ale pak se rozptýlí do přírody hledat jiné místo. Mohou ale hledat a zkoušet jiné úlky v okolí.

Výhody:

 • Malé riziko soubojů matek o úlek (na česně úlku).

Nevýhody:

 • Může se stát, že se usazená matka bude několikrát vracet na původní místo.
Čmeláci PLUS - Uzavřený vletový otvor - Foto Ondřej Hercog 2021 (2)

Uzavřený vletový otvor
Foto: O. Hercog 2021

Čmeláci PLUS - Uzavřený vletový otvor - Foto Ondřej Hercog 2021 (2)

Uzavřený vletový otvor
Foto: O. Hercog 2021

.

Varianta 3 „Obsadit úlek na původním místě a včas ho přesunout jinam“

Necháte původní úlek na původním místě s otevřeným vletovým otvorem. Počkáte, až se v něm usadí matka.
Úlek (vletový otvor) pak hned uzavřete a opatrně přenesete na nové místo – co nejvzdálenější od původního místa, myšleno ve vašem okolí/zahradě.

Když tam úlek po uklidnění (tzn. několika minutách) otevřete a matka u něj udělá orientační let, pak tedy nové místo přijala, a bude se na toto místo vracet. O orientační letu jsme psali Jak usadit matku královnu do úlku

Upozornění

 • Je však nutné upozornit, že i v tomto případě se matka (pokud ho najde) může vrátit na staré místo. Pokud zde ale neuspěje (již tam úlek není ), letí na místo nové (kam jste ji přesídlili) a tam se většinou zabydlí.
 • Někde se tento postup nedaří, tak nezbývá než to opakovaně zkoušet a sledovat.
 • Pokud vám tento postup nevyhovuje, použijte předchozí varianty.

Tento postup byl několikrát ověřen zkušenou chovatelkou Niky Stein.

Postup funguje dobře, pokud úlek přesunete na nové místo co nejdříve poté, co se v něm matka usadí. Čas je důležitý, aby se matka fixovala na úlek a nikoli na jeho okolí.

Po přesunu je potřeba se přesvědčit pozorováním, že se matka do úlku na novém místě opravdu vrací. Zde doporučujeme věnovat váš čas pozorování, pomoct si značkou a být trpělivý.

Značka ve vletovém otvoru pomůže, ale musíte ji pravidelně kontrolovat. O značce jsme psali Mám nebo nemám usazeno.

Zbylé matky budu na původním místě hledat, ale pak se rozptýlí do přírody hledat jiné místo. Mohou ale hledat a zkoušet i jiné úlky v okolí.

Výhody:

 • Matka se sama usídlí bez nutnosti jí odchytávat.

Nevýhody:

 • Pokud úlek nepřesunete včas na nové místo, matky se v úlku mohou potkat a může dojít k souboji.
 • Matka se po přesunu úlku může vracet na původní místo, např. pokud není úlek dostatečně vzdálen od původního místa, nebo je v přímém dohledu a matka takové místo snadno najde.
Čmeláci PLUS - Značka ve vletovém otvoru úlku

Značka ve vletovém otvoru úlku
Podlouhlý kamínek = ideální značka
Foto O. Hercog

Varianta 4 – Řízení použití ochranné klapky 

Jak jsme psali výše a jinde, včasné použité ochranné klapky sníží riziko, že se do úlku pokusí vniknout jiná matka čmeláka.

V roce 2020 a 2021 jsme vyzkoušeli i jinou metodu. U hnízda čmeláků, shodou okolností v úlku umístěném v garáži, jsme po narození nových matek zdvihli ochrannou klapku. Našim cílem bylo ověřit si, jak se zachovají matky v dalším roce, až se vrátí.

Pokud matky nebudou umět procházet ochrannou klapkou, bude větší šance, že se do úlku nedostanou a nebudou o něj bojovat.

U našich pozorování se zdá, že některé matky to odradí. Zkouší se dostat pod klapku, ale protože jí neznají, někdy to vzdají a odletí.  Metoda není 100% spolehlivá, ale dá se využít. Pokud nemáte jinou variantu, lze jí tedy využít a v průběhu roku s ní počítat.

Možná namítáte, že do úlku pak mohou proniknout parazité typu zavíječ cizopasný (Aphomia sociella). Ano to je pravda, nicméně ve fázi, kdy hnízdo vyprodukovalo matky, nezpůsobí zavíječ velké škody a hnízdo již dožívá. U testovaného hnízda k napadení došlo, ale zavíječ zde nenašel podmínky pro rozvoj a v úlku byl při čištění nalezen jen jeden zámotek. 

Varianta 5 – Odchyt matky

Teoreticky existuje i další metoda, která je ale na hranici zákonem na ochranu přírody. Ta spočívá v šetrném odchytu matky, přemístěním do zavaděče a odvozu do vzdálenosti alespoň 5 km.
O této metodě se někde dočtete, ale raději ji nepoužívejte.

Kromě manipulace s čmelákem a porušení zákona jsou zde rizika, pro které toto řešení nedoporučujeme:

 • matka se může dostat na místo, kde nenajde odpovídající podmínky
 • matka se dostane na místo, kde se její druh nevyskytuje a nenajde partnery k množení – viz příklady vzácných druhů čmeláků, kteří jsou vázaní na danou konkrétní lokalitu a došlo by tak k jejich oslabení
 • může dojít k zavlečení nepůvodního druhu na místa kam nepatří a to i do chráněných krajinných oblastí
 • může dojít k podpoře šíření hybridních čmeláků, kteří se již v naší přírodě bohužel vyskytují a které řada chovatelů nepozná

Snažte se  čmeláky podporovat a pomáhat jim. Pokud chcete řešit návraty matek, použijete nejednoduší metodu – střídejte umístění úlku. Stačí si vytipovat dvě až tři místa, a ta cyklicky využívat  a problém je vyřešen.

Můžu dát nový úlek na původní místo?

Pokud vám původní místo vyhovuje, umístěte tam nový úlek

To ale udělejte až poté, co se tam přestanou vracet matky = zahnízděte tam jiný druh/jedince. Matky se tam mohou vracet několik dní, někdy i déle. Záleží na podmínkách hibernace (kdy se budí) ale i na počasí a na jich kondici.

Je potřeba být trpělivý. Pokud nemáte čas a raději dejte přednost jinému místu, tedy zvolte předchozí varianty.

Co když se matky stále vrací a chovatel již nemá úlky nebo je nechce obsazovat

Chovatelé to většinou řeší tak, že si pořídí další úlek a jsou rádi. Rádi jsou proto, že se jim takto počet úlků na zahradě násobí …

Pokud na původním místě nemáte úlek, matky se postupně samy rozptýlí a budou hledat jinde. Je to nejsnazší a nejbezpečnější varianta. 
Čmeláčí matky samozřejmě mohou najít jiné úlky v okolí. S tím se již mnoho nedá dělat.

Můžete tomu zabránit tak, že:

 • úlky nebudete mít umístěné blízko u sebe
 • úlky nebudou blízko země nebo na zemi, kde většina druhů hledá
 • včas použijete ochrannou klapku, viz postup Umění klapky

Závěr

Pokud se do toho všeho pustíte, uděláte pro přírodu kus práce a pomůžete jí.
Nebude docházet ke zbytečným ztrátám matek = podpoříte množení čmeláků
.

Je potřeba se obrnit trpělivostí a věnovat této záslužné činnosti hodně času.

Teď už snad chápete, proč se úspěšnému chovateli na zahradě množí úlky jako matky čmeláků po úspěšné sezóně (pardon, jako houby po dešti) a proč je úspěšný chovatel na jaře nervózní a bez vlasů.

A možná už také chápete i naše oblíbené heslo „Pořízením úlku to vše teprve začíná“.

Děkujeme všem, že se zajímáte a vyberete si některý z navržených scénářů pro řešení návratů matek.

Děkujeme předem i těm, kteří zde uvedené scénáře doplní o své poznatky,  a tím s problematikou návratu matek do úlků pomohou.