Jak usadit královnu do úlku

Postupy jak čmeláka bezpečně zabydlet v úlku

Co se zde dozvíte

 • Jak usadit čmeláčí matku v úlku
 • Jaké máte možnosti
 • Jaké techniky použít
 • Na co dát pozor
 • Co v žádném případě nedělat

Datum poslední aktualizace: 24/3/2024

Čmeláci PLUS - V kostce - Foto Internet

V kostce / In a nutshell

 • Respektujte přírodu: při obsazení úlku buďte maximálně ohleduplní a respektujte přírodu
 • Samovolné usazení: pokud si matka-královna čmeláka sama najde úlek, je to přirozený proces a 100% ohleduplný proces
 • Matce královně lze úlek nabídnout: chce to maximální ohleduplnost – síla, nátlak a věznění nejsou fér a ani nevedou k cíli
 • Úpornost škodí: nesnažte se usadit matku za každou cenu a vůbec neusazujte matky, které aktivně nehledají hnízdiště – nepodaří se vám to
 • Kdo je připraven, není překvapen: nacvičte si všechny kroky a několikrát zopakujte „nasucho“
 • Loňské dcery se vrací: úlek lze obsadit i tak, že se do něj vrátí loňské dcery, pokud úspěšně přežily hibernaci
 • Čmeláčí Rychlá Rota pomáhá: není nutné být úporný a snažit se obsadit úlek za každou cenu. I vy se můžete stát zachránci hnízda v nouzi a svůj úlek obsadit v i proběhu roku společně s námi

English abstract

 • Respect nature: be as considerate as possible when casting your hive and respect nature
 • Spontaneous settling: if the queen bumblebee finds a hive on her own, it is a natural process and 100% respectful
 • The bumblebee queen can be offered a reprieve: it takes the utmost consideration – force, coercion and imprisonment are not fair or conducive to the goal
 • Resistance is harmful: don’t try to settle a queen at any cost, and don’t settle queens who are not actively seeking a nesting site at all – you won’t succeed
 • Those who are prepared are not surprised: rehearse all the steps and repeat several times „dry“
 • Last year’s daughters return: the bee hive can also be occupied by returning last year’s daughters, if they have successfully survived hibernation
 • The Čmeláčí Rychlá Rota helps: it is not necessary to be persistent and try to occupy the scares at any cost. You too can become a rescuer of a nest in need and occupy your nest in the course of the year together with us

Úvod

O možnostech pořízení čmeláků píšeme na stránce  Jak získat čmeláky. Píšeme tam, že doporučujeme usadit si úlku  (čmelínu) čmeláky z přírody.  Je to cesta kdy můžete pomoci přírodě a pokud se vše podaří, rozmnožíte tak čmeláky, kteří ve vašem okolí žijí.

Postup usazení úlku zakoupeným hnízdem popíšeme v samostatné kapitole ZDE (připravujeme).

Základní podmínkou pro úspěšné usazení matky do úlku je, že jej máte připravený a umístěný na finální místo. Po zabydlení čmeláků již nedoporučujeme s úlkem manipulovat.
Zvláště manipulace s úlkem v době, kdy je matka v solitérní fázi (do narození prvních dělnic), úspěšný chov čmeláků ohrožuje.

Existují zde výjimky, které samostatně popíšeme a které doporučujeme jen zkušeným chovatelům.

Než se začnete, tak vám zkusíme vysvětlit i to, proč se vám někdy naše návody mohou jevit jako dlouhé a podrobné…. 

Jsme si vědomi, že se vám návody budou zdát podrobné. Proces zabydlení matky se dá ve skutečnosti  zvládnout do pár minut.
Pro začátečníka je to ale občas problém – chybí mu praxe a bojí se. S naším detailním návodem ho ale nic nepřekvapí  a on a hlavně matka čmeláka to zvládne bez úhony.
Proto jsme do tohoto návodu uvedli i známé chyby začátečníků, které by vám mely pomoci řešit případné problémy. Tak asi tak 🙂

Jak nabídnout matce úlek (čmelín) k zahnízdění – možnosti chovatele

Jakmile se matky-královny čmeláků posílí a naznají, že nastala správná doba k zahnízdění, začnou hledat hnízdiště, tedy místo, kde založí své hnízdo. To, že matky hledají hnízdiště, poznáte podle pátracího letu

Existují tyto základní možnosti osídlení úlku (čmelínu) matkou z přírody:
A) Nalákat matku čmeláka do úlku (čmelínu) = nechat to na ní a náhodě
B) Matce úlek aktivně nabídnout = zavést ji do čmelína a nechat jí, ať se sama rozhodne
C) Matka-královna, která se v úlku v minulé sezóně narodila, se do něj sama vrátí

Ve všech těchto případech lze nabízené připravit hnízdiště atraktivnější  matku-královnu tím, že využijete vstupní chodbu z loňského chovu. Můžete využít i čistou část loňské teplodržné výstelky, ve které bylo hnízdo čmeláků.

Nezapomeňte ale, že použitá chodba musí být důkladně vyčištěna viz Chodba v úllku a použitá výstelka sanitována viz Výstelka v úlku 

Nezapomeňte prosím, na návraty matek z loňského chovu. Je to velmi důležité. 

A) Jak nalákat matku čmeláka do úlku (čmelínu)

Toto řešení, jak obsadit úlek je nejpřirozenější a nejbližší přírodě. Nevede vždy k cíli, ale s trochou štěstí se toi  daří a naše návody vám k tomu pomohou.

Jak matku nechat zahnízdit

Předpokladem k úspěchu je, že umístíte úlek na vhodné místo tak, aby ho matka sama našla, až bude pátrat po vhodném hnízdišti.

O umístění úlku jsme psali Umístění úlku na zahradě

Aby matka sama úlek našla, měl by být umístěn v místech kde matka hledá (lze zjistit pozorováním častých tras pátracích letů). Nejčastěji je to při zemi – viz naše videa. 
Druhy, které hledají dutiny ve stromech hledají ve výškách,  někdy i pod střechou, vz čmelák rokytový (Bombus hypnorum).

Z hlediska pozdějšího úspěšného chovu doporučujeme spíš umístění na vyvýšené podložce , nebo nízkém stojanu . Je tedy dobré zvolit kompromis tak, aby byl vletový otvor ve výšce 20 – 30 cm nad zemí.

Na vysokém stojanu se většina druhů sama neuhnízdí, protože to pro ně nebude přirozené místo.

Výjimkou mohou být například čmeláci rokytoví (Bombus hypnorum), kteří často obsazují výše položená hnízdiště, jako například ptačí budky.

Doporučení:

 • Pokud preferujete samovolné zabydlení matkou-královnou, pak doporučujeme do momentu zabydlení nechat úlek přímo na zemi.
 • Jakmile ho matka-královna obsadí, za den-dva úlek v noci uzavřít vletový  otvor zátkou, opatrně zvednout na stejném místě do výšky (stojan/podložka)
 • Po uklidnění matky vletový otvor otevřít 
 • Matka ráno nejspíš udělá krátký orientační let a změnu polohy přijme.
 • Pokud by se stalo, že matka změnu nepřijme a bude ho stále hledat u země, pak je nutné matku odchytit  a zavést zavaděčem do úlku (viz postup v dalším textu). 

Pokud necháte úlek na zemi, je dost možné že ho objeví další pátrající matka pokusí se úlek obsadit. Pak dojde k souboji, často s fatálními následky pro obě matky.

Jak jsme psali dříve, úlek by měl být kompletně připraven a vy se k úlku zbytečně nepřibližujte, ať pátrající matky neplašíte.

Na co nesmíte zapomenout

Nesmíte zapomenout na to, že větrání úlku musí být uzavřeno a klapka otevřena.

Stejně tak myslete na to, že matku nesmíte rušit – pozorujte jí raději z dálky (několik metrů), nehýbejte  a do procesu nezasahujte.

Jak poznám že se matka zahnízdila?

Pokud nemáte čas pozorovat, jestli se matka-královna o úlek zajímá, je vhodné do vletového otvoru umístit značku.
Pokud bude značka vyhozena, úlek někdo navštívil. Pokud bude značka pravidelně vyhozena, tak se s největší pravděpodobností do úlku někdo pravidelně vrací, protože se mu líbí.

Nečekejte ale, že budete s čerstvě zabydlenou matkou budete pravidelně potkávat, viz další text.

Jak se do vletového otvoru úlku vkládá značka se dozvíte na stránce Mám nebo nemám usazeno

Jaká je šance na úspěch

Přestože uděláte maximum, pravděpodobnost, že matka-královna hnízdiště sama objeví, není vysoká. Z pohledu přírody je to nejpřirozenější a nejšetrnější způsob obsazení úlku a doporučujeme jej vyzkoušet.
Máme vyzkoušeno, že se to podaří.

Nezapomeňte ale na to, že pokud bude úlek na zemi, může se o něj zajímat i další matka. Matky se pak u mésto k bydlení utkají a to končí jejich smrtí jedné, nebo obou matek. Proto je nutné úlek včas přemístit do vyšší polohy.

B) Jak matce-královně úlek (čmelín) aktivně nabídnout

Když matka sama nenajde vámi připravený úlek, je možné ji šetrně odchytit síťkou a úlek jí nabídnout = zavést ji do úlku, aby si ho prohlédla.

 
Takto jí můžete nabídnout úlek, který je umístěn i tam, kde matka nehledá. Může jít o úlky na vysokých stojanech, na zdi, na balkóně atd.

Zde je potřeba připomenout, že čmelák je zákonem chráněný.  Musíte se vyvarovat toho, abyste matku-královnu jakkoli ohrozili, snažili se jí usadit násilím anebo jí dokonce nějak ublížili.

Dále popsaný postup není složitý. Pokud si ho předem nacvičíte, poznáte nakonec, že to je snadné a zvládnete to do minuty.

Ze zkušeností a za roky podpory začátečníků víme, že se zavedení matky do úlku většinou nedaří těm, kdo se dobře nepřipraví, a především těm, kdo je úporný a snaží se za každou cenu uspět. Cvik, klid a trpělivost jsou základními kameny úspěchu.

Než začnete, doporučujeme položit na výstelku v úlku nouzovou dávku sladiny v krmítku z víčka PET lahve. Do víčka vtisknete vatu a na ní nakapete vodný roztok sacharózy (bílý cukr).
Nejde o úplatek, ale o nouzovou dávku energie pro případ, že matka bude vyčerpaná a bude delší dobu hledat cestu ven z úlku – viz další text.

Kdy matce aktivně nabídnout úlek

Možná si zopakujme z předchozí kapitoly to, jak a kdy matky hledají hnízdiště. Bude se nám to hodit pro správnou taktiku, nebo pro čas vyhrazený pozorování matek čmeláků.

Pro zavedení do úlku se hodí jen matka-královna, která sama hledá hnízdiště .

Pokud matka nebude hledat hnízdiště, nemá cenu jí do úlku zavádět – úlek nepřijme a jen ji zbytečně ohrozíte. Je to ONA a k zabydlení se musí rozhodnout sama. Respektujte to prosím.

Nenabízejte čmeláčí matce úlek v době, kdy předpověď počasí slibuje denní chlad k 0C, mrazy nebo dlouhodobé dešťové / sněhové srážky. 

Matka v jarních měsících zvládne ranní mrazíky. Podmínkou je ale dobrý úlek, tepelně izolovaný a s dostatečným množstvím kvalitní výstelky. Stejně tak dostatek potravy v přírodě během dne (dokáže létat i za nízkých teplot, pokud musí).
Matka ale nezvládne bez přísunu potravy udržet při životě plod po dobu více dní. Tedy pokud v teplém počasí naklade, nebude mít dostatečné zásoby pylu i nektaru a také pokud nebude mít možnost sběru potravy mimo úle. 
Pokud to nezvládne, může hnízdo opustit, nebo sama při vyhřívání hnízda zahynout vyčerpáním.  

Počítejte s tím, že matka za normálních podmínek naklade za 3-5 dní po usazení a poté již bude zůstávat v hnízdě. Sledujte tedy střednědobou předpověď počasí.

Matky aktivně hledají hnízdiště během dne v několika vlnách – dopoledne, a pak později odpoledne. Zvláště zajímavý je pro ně podvečer, kdy se uklidní vítr a pro let nepotřebují tolik energie.
Pokud je chladno, nebo větrno, nejsou v hledání tak aktivní. Stejně tak nejsou moc aktivní v okamžiku, kdy cítí změn počasí a kdy pro hnízdění nebudou vhodné podmínky (teplota a množství potravy).

Upozornění pro případ že se budete snažit usadit matku v podvečer –  je potřeba počítat s tím, že matka se z úlku dostane až po soumraku, tedy zůstane v něm i v noci.
Proto je nutné položit na povrch výstelky dávku cukerného roztoku, nebo medocukrového těsta. Vhodné materiály a krmítka najdete ZDE

Upozornění

 • Pokud chcete být úspěšní, snažte se provést odchyt a zavedení matky do úlku klidně, bez stresu matky a co nejrychleji.
 • Pokud matku stresujete nešetrným a dlouhým odchytem a přenosem, její chuť na zahnízdění se rychle vytratí
 • Transportujte matku maximálně 10–15 minut, zbytečně ji stresujete
 • Netransportujte matku z dálky: 
  a) můžete omylem odchytit zahnízděnou matku
   – její hnízdo zanikne a ona se stane bludičkou (nezaloží nové hnízdo
  b) můžete oslabit populaci v místě odchytu – její potomci nemusí v místě kde jí uhnízdíte najít vhodné partnery k rozmnožování  = chov by bez další generace ztratil smysl.
 • Z výše uvedených důvodů nepřevážejte odchycené matky autem  
 • Nejlépe je odchytit matku v blízkosti úlku, nebo ve vzdálenosti ze které dokážete do 10-15 minut dojít. Tím se zkracuje doba, po kterou je matka stresovaná a z takové vzdálenosti se matka dokáže vrátit tam, kde jste jí odchytli (ze víc jak 3km své hnízdiště nenajde).
Čmeláci PLUS - Krmítko z víčka PET lahve - medocukrové těsto - matka se krmí -Foto Ondřej Hercog 2022

Krmítko z víčka PET lahve – medocukrové těsto – matka se krmí
Foto: O. Hercog 2022

Čmeláci PLUS - Krmítko ze zkumavky - šikmá poloha

Krmítko ze zkumavky – šikmá poloha
Foto: O. Hercog

 

Co budete potřebovat
 • Síťku/síťky na odchyt 
 • Zavaděč  – doporučujeme šikmo zaříznutý zavaděč; Zavaděč si  připravte = vytáhněte píst na maximum
 • Ucpávku vchodu/vletového otvoru do úlku 
 • Ucpávku na uzavření zavaděče s odchycenou matkou
 • Pouzdro na zavaděč = obal kterým zavaděč zastíníte a udržíte tak odchycenou matku v klidu
 • Čas, trpělivost, pevné nervy a optimismus
 • Jako pojistku, nikoli motivační prvek doporučuje se před zavedením matky do úlku umístit na povrch výstelky víčko PET lahve s rozpuštěným cukrem jako nouzové krmítko viz ZDE
  Lze použít i cukerné těsto,  které se prodává ve včelařských potřebách (např Apivital, Apifonda atd) 
Čmeláci PLUS - Odchytová sada síťka a zavaděč

Odchytová sada síťka a zavaděč

 

Čmeláci PLUS - Zavaděč s poudrem a zátkou z papíru

Zavaděč s poudrem a zátkou z papíru
Foto O. Hercog

 

Poznámka

 • Cukr matka v hnízdišti nehledá, ani ho nepřijme jako úplatek – matka hledá místo k bydlení a ne bufet.
  Jsou známy případy, kdy se matka chodila do úlku jen krmit, ale nechtěla tam bydlet.
 • Jde pouze o pojistku pro případ, že by včas nenašla cestu ven z ulku – mohla by tam hladem zahynout
  Nouzová dávka krmení je vhodná zvláště tehdy, kdy usazujete matku v podvečer a v úlku jí může zastihnout tma
  .
Čmeláci PLUS - Krmítko z víčka PET lahve - VHODNÉ

Krmítko z víčka PET lahve s vložkou z vaty

Časté chyby začátečníků:

 • Nepřipravenost
 • Chybějící nácvik
 • Snaha uspět hned na první pokus a úpornost
 
Odchyt hledající matky-královny do síťky

Nejprve potřebujete najít a síťkou šetrně odchytit matku-královnu čmeláka.

Postup

 • Je potřeba v klidu sledovat matky čmeláků a jejich pátrací let. Pokud najdete místo, kde pátrají, je nejlepší se tam postavit, čekat a v klidu pozorovat
 • Jakmile se hledající matka přiblíží, přiklopte ji odchytovou síťkou k zemi – opatrně, abyste jí neublížili
 • Nemá smysl matku pronásledovat, protože ji jen vyplašíte, vystresujete a uletí vám. Stejně tak se ji snažit odchytit v letu nebo když se pase
 • Podle situace si můžete zvolit síťku s menším/větším průměrem (cca 20 cm / 40 cm). Menší průměr oka síťky se hodí ve vysoké trávě a na krátkou vzdálenost
 • Jakmile se matka ocitne v síťce, bude se instinktivně snažit uniknout letem vzhůru
 • Jednou rukou podržte síťku přitisknutou k zemi, aby matka nepodlezla. Druhou rukou (prsty) zvedněte dno síťky – matka se bude snažit uniknout vzhůru
 • Počkejte až matka vystoupá a druhou rukou uzavřete síťku pod matkou (prsty a dlaní síťku sevřete)
 • Ufff – matka je v síťce! 🙂

Velmi doporučujeme:

 • nedýchejte na matku – stresuje jí to
 • netřeste zbytečně zavaděčem – stresuje jí to
 

Časté chyby začátečníků

 • Odchyt matky, která neprovádí pátrací let, na květech, nebo v letu
 • Zbytečná obava z žihadla, nebo z kusadel čmeláka
 • Hon na čmeláka, místo čekání
 • Zbytečný stres začátečníka a tím i matky čmeláka
 • Zbrklé pohyby
 • Špatně přitisknutá síťka k zemi
 
Čmeláci PLUS - Matka odchycená v síťce

Matka odchycená v síťce
přiklopte ji odchytovou síťkou k zemi
Foto O. Hercog

Čmeláci PLUS - Matka odchycená v síťce

Matka odchycená v síťce
zvedněte dno síťky – matka se bude snažit uniknout vzhůru

Čmeláci PLUS - Matka odchycená v síťce

Matka odchycená v síťce
Počkejte až matka vystoupá a druhou rukou uzavřete síťku pod matkou

 

Zkušení chovatelé používají pro odchyt matek několik metod, které postupně popíšeme později. Zde popíšeme jednu z nich a to tzv. dírkovou metodu.

Pro matku připravíte otvor v zemi a u něj si na ní počkáte – s kávou v ruce a v sedě.

Doktor Kučera v části pro zkušené chovatele popíše šetrný odchyt do „bliknisáčků“ (připravujeme)

Postup

 • Udělejte si tam, kde se pohybuje pátrající matka čmeláka, otvor do země
 • Otvor by měl mít cca 20–30 mm průměr
 • Orientovaný by měl být šikmo do země cca 15-20 cm hluboký a simulovat tak vstup do nory hlodavců
 • Měl by být umístěný tam, kde se pohybují pátrací matky a kam pohodlně dosáhnete odchytovou síťkou
 • Pro vytvoření můžete použít silnější kolík, násadu ze zahradního nářadí, nebo zahradnický sázecí kolík
 • Měl by být vidět a neměl by být zakryt trávou
 • Pátrající matku takový otvor v zemi zaujme a vy ji snadněji odchytíte – počkáte až do otvoru v zemi vstoupí a vy jí zaklopíte odchytovou síťkou, do které se z otvoru vrátí
 • Tato metoda vám dá jednu velkou jistotu – budete mít v síťce matku královnu, která prokazatelně hledá hnízdiště!
  
 

Upozornění a omluva, že to stále opakujeme

 • Pokud matka provádí pátrací let = hledá hnízdiště. Má cenu jí odchytit a nabídnout úlek
 • Pokud se matka-královna krmí na květech, nebo letí ve výšce tak nehledá hnízdiště, nebo to nejde určit. Určitě jí nemá smysl nabízet úlek – nepřijala by ho
 • Pokud má matka na zadním páru nohou pylové rousky tak již má vlastní hnízdo a nesmíte ji rušit. Nabízené hnízdo by v žádném případě nepřijala a pokud by při odchytu došlo nehodě, její opuštěné potomstvo by zahynulo.
Přemístění matky do zavaděče

Jakmile je matka odchycena, je potřeba jí šetrně umístit do zavaděče, pomocí kterého jí bezpečně zavedete do úlku.

Postup

 • Matka je odchycena v síťce a uzavřena rukou
 • Uchopte druhou rukou zavaděč (píst by měl být vytažen na maximum)
 • Vsuňte zavaděč zespodu do sítky – dlaň a prsty trochu uvolníte, aby matka neuletěla, ale aby tam šel zavaděč zasunout
 • Zavaděč opatrně přibližte k matce a zmenšujte prostor v síťce tak, až matka spadne do zavaděče a klesne na jeho dno
 • Držte zavaděč v svislé poloze. Matka díky hladkým plochám stěn zavaděče nevylezte ven, ani z něj nevyletí
 • Pokud jste poblíž úlku, tak zavaděč ponechte zakrytý síťkou. Jinak ho uzavřete připravenou zátkou, nebo smotkem ubrousku
 • Pokud máte pouzdro na zavaděč, tak s jeho pomocí matku v zavaděči zastiňte, snížíte tak její stres
 • Přemístěte se k úlku

Časté chyby začátečníků

 • Dlouho trvající přesun matky ze síťky do zavaděče
 • Chybou postupu čmelák uletí ze síťky/zavaděče
 • Dlouhý a nešetrný transport v zavaděči – stres matky
 • Zbytečně dlouhé prohlížení matky v zavaděči – stres matky
 • V zavaděči není čmelák, ale pačmelák
 
Čmeláci PLUS - Matka odchycená v síťce

Matka odchycená v síťce
Počkejte až matka vystoupá a druhou rukou uzavřete síťku pod matkou

Čmeláci PLUS - Matka odchycená v síťce

Matka odchycená v síťce
Vsuňte ze spodu do síťky zavaděč

Čmeláci PLUS - Matka odchycená v zavaděči

Matka odchycená v zavaděči
Podsuňte zavaděč pod matku, až do něj spadne a klesne na dno  

Čmeláci PLUS - Matka odchycená v zavaděči

Matka odchycená v zavaděči
Uzavřete zavaděč zátkou, nebo smotkem papírového kapesníku
Pokud jste blízko u úlku, stačí zavaděč zakrýt rukou, nebo síťkou

 

Někdy se stane, že se matka v zavaděči zachytne síťka a nechce se jí pustit. Na řešení takové situace je několik metod, třeba ta, jakou nám ukazuje toto video.

Můžete ale prostě jen klidně stát, nedýchat na matku (lidský dech jí stresuje), netřást zavaděčem a počkat, až se pustí. Někdy stačí otočit zavaděč do vodorovné polohy, nebo pístkem lehce vzhůru.
Matka se snaží uniknout vzhůru, takže s pustí. Můžete to také vyřešit opatrným popotažením síťky.


Přesun matky ze zavaděče do úlku

Matku ze zavaděče vletovým otvorem vpustíte do úlku. Pokud se vše podaří a matka do úlku vstoupí, projde chodbou až do vnitřního prostoru úlku. Cestu si značkuje feromony a vydává bzikavé zvuky. V úlku bude zkoumat vnitřní prostor a výstelku

Je zásadní, aby byla ve tmě a nebyla rušena. Vytvoří si cestu, kterou pak vyjde ven úlku, a pokud úlek přijme, je tak označen jejím pachem.

Upozornění

 • Pokud matka nechce vstoupit do vletového otvoru a vše trvá dlouho, raději ji vypusťte.
  Buďto je stresovaná, nebo nehledá hnízdiště a úlek nepřijme – nesmíte ji do úlku dostávat násilím a ani to nemá smysl.

Postup

 • Ověřte si, že je zavřená střecha a zavřený kryt větrání
 • Připravte si ucpávku vletového otvoru
 • Pokud jste použili zastínění zavaděče, sejměte ho
 • Ve svislé poloze přibližte zavaděč k vletovému otvoru a vyjměte jeho uzávěr
 • Překlopte ho do vodorovné polohy a přitiskněte k vletovému otvoru
 • Pozor, nestiskněte přitom matku. Pokud by to hrozilo, raději ji nechte letět
 • Matka silně bzučí a je rozčilená, snažte se tuto operaci zbytečně neprodlužovat
 • Matka bude hledat únik ze zavaděče a vstoupí do vletového otvoru
 • Pokud se jí nechce, zkuste opatrně zasunout píst a přiblížit jí k vletovému otvoru – nesmíte jí ale stisknout – píst ji netlačí do vletového otvoru, jen zmenšuje prostor v kterém se pohybuje až do vletového otvoru sama vejde – je to jediné místo , kam může uniknout
 • Jakmile matka vstoupí do vletového otvoru a hned se nevrátí do zavaděče, opatrně vletový otvor uzavřete ucpávkou
 • Někdy se matka hned otočí a bude se snažit uniknout. V takovém případě počkejte, až vstoupí do chodby, a vletový otvor uzavřete až pak
 • Zkontrolujte, že ucpávka vletového otvoru dobře drží, že kolem ní do úlku neprosvítá světlo a že je uzavřené větrání

Poznámka

 • Matku je potřeba zavést do úlku vletovým otvorem. Díky tomu pak najde cestu zpět, až bude chtít úlek opustit, a případně se do něj pak zase vrátit a nastěhovat se tam
 • Existuje i možnost, že matku do úlku zavedete střechou. Pak ale hrozí riziko, že matka nenajde cestu ven z úlku. Tuto možnost začátečníkům nedoporučujeme, případně jí popíšeme jako specifický postup pro zabydlení úlku s dlouhou chodbou ZDE (připravujeme)
 • Můžete si podívat i na zajímavé video, postup ale nedoporučujeme začátečníkům 

Časté chyby začátečníků

 • Dlouho trvající přesun matky ze zavaděče do úlku
 • Použití nevhodného zavaděče o malém průměru viz ZDE
 • Chybou postupu čmelák uletí ze zavaděče
 • Špatně přitisknutý zavaděč ke klapce, riziko že se skřípne matce noha(tykadlo)
 • Šikmo sklopený zavaděč, ve kterém matka klouže
 
 
Čmeláci PLUS - Zavedení matky do úlku

Zavedení matky do úlku
Překlopte ho do vodorovné polohy a přitiskněte k vletovému otvoru

 

Čmeláci PLUS - Zavedení matky do úlku

Zavedení matky do úlku
Pokud se jí nechce, zkuste opatrně zasunout píst a přiblížit jí k vletovému otvoru – nesmíte jí ale stisknout

 

Čmeláci PLUS - Uzavření úlku zbroušenou korkovou zátkou

Jakmile matka vstoupí do vletového otvoru a hned se nevrátí do zavaděče, opatrně vletový otvor uzavřete ucpávkou
Uzavření úlku zbroušenou korkovou zátkou

 

Čmeláci PLUS - Uzavření úlku smotkem ubrousku

Jakmile matka vstoupí do vletového otvoru a hned se nevrátí do zavaděče, opatrně vletový otvor uzavřete ucpávkou
Uzavření úlku smotkem ubrousku

Video návod na zavedení matky-královny do úlku. Jak sami vidíte, zavedení proběhlo učebnicově – rychle, hladce a hlavně  bez stresu matky.

Na videu je i komentář. Co v nem chybí je „zavřít vletový otvor jen na 15 minut maximálně

Šlo o matku čmeláka lučního (Bombus pratorum)


 

Této matce se do úlku nechtělo, proto byl pokus o zavedení ukončen a matka vypuštěna 

Matka je zavřena v úlku, zkoumá jeho vnitřek a rozhoduje se

Tato fáze je rozhodující a je plně v rukou (křídlech) matky.
Pokud jste udělali vše podle našeho doporučení a matka opravdu hledá hnízdiště, máte vysokou šanci, že se zabydlí. Vy už ale nemůžete udělat nic – jen čekat.

Postup

 • Nechte matku uzavřenou v úlku
 • Úlku se nijak nedotýkejte, nerušte ji a od úlku odstupte
 • Po 5-10 (15 min max) opatrně otevřete vstupní otvor a odstupte
  Poznámka: čas nemá smysl prodlužovat, nepomůže to usazení.
  Smyslem uzavření matky je to aby prošla vstupní chodbou a prozkoumala úlek. Proto je dobré poslouchat a přesvědčit se, že je matka v úlku. v takovém případě stačí zavření i na 1 minutu . Podstatné je aby při průvodu do úlku matka neviděla světlo jak ve vstupním otvoru tak v úlku.
 • Nechte i nadále zavřený větrací otvor a otevřenou klapku (zcela zvednutou záklopku)
 • Hned se vzdalte do bezpečné vzdálenosti 5 m a více, do místa, odkud můžete úlek pozorovat
 • Výsledek pozorování je nesmírně důležitý – napoví vám, jestli matka hnízdo chce přijmout, či nikoli
 • V případě, že matka vyleze z vletového otvoru a hned odletí – již se určitě nevrátí
 • Stejně tak se matka nejspíš nevrátí, když jen krátce nad úlkem zakrouží (2-3 kroužky) a pak zmizí = hledejte další matku s pátracím letem
 • V případě, že matka vyleze, a zatančí tzv. orientační let, úlek ji zaujal a máte velkou šanci, že se zabydlí

Doporučení

 • Velmi doporučujeme po zavedení matky do úlku počkat na výsledek a její rozhodnutí = odlet / orientační let
 • Je dobré si na tuto chvíli počkat. Stojí vám to za ten zážitek, a hlavně za ten výsledek
 • Pokud z nějakých důvodů přeci jen nemůžete čekat na výsledek, použijte značku v letovém otvoru ZDE 

Časté chyby začátečníků

 • Špatně uzavřený větrací otvor – matka, vidí prosvítající světlo a chce tudy odejít
 • Špatně uzavřený vletový otvor – dtto
 • Otevření úlku brzy/pozdě
 • Rušení matky v úlku po jejím zavedení
 • Pozorování orientačního letu z malé vzdálenosti – rušení matky při opuštění úlku
 • Chovatel nepočká na výsledek a nepřesvědčí se, že matka úlek opravdu opustila = riskuje že tam zahyne
  
Čmeláci PLUS - Značka ve vletovém otvoru úlku (čmelínu)

Značky ve vletovém otvoru úlku
Foto O. Hercog

 

.

Pokud usazujete čmeláčí matku do úlku (čmelínu) v podvečer, může se tát, že ji zastihne tma a úlek neopustí včas. Proto je dobré dát na povrch výstelky víčko PET lahve s cukerným roztokem.
Aby se matka v takovém krmítku nezmáčela, je dobré do víčka  vtisknout kus vaty a roztok nakapat tam. Není to úplatek, ale nouzová dávka.
Pokud matka nechce, nezůstane v úlku i když tam má sladký roztok. Ten jí pouze pomůže v bezpečí překonat čas do rána, kdy z úlku sama odejde, nebo když jí vypustíte střechou.

.

Orientační let matky

Orientační let matky je zvláštní let, kdy si matka zapamatuje vzhled úlku a jeho umístění. Také se orientuje v okolí, aby našla cestu zpět.

Zajímavost

 • Orientační let můžete pozorovat tehdy, když matku zaujalo místo k zahnízdění, když úlek poprvé opouštějí nové dělnice či nové matky – i ty si musí úlek zapamatovat, aby ho našly
 • Orientační let provádějí matky i dělnice poté, co byl vletový otvor delší dobu uzavřen a ony nemohly úlek opustit
 • Orientační let udělají matky i dělnice i tehdy, kdy při výletu zjistí, že se okolí úlku změnilo, nebo že se s úlkem přestěhovaly
 • Samci se do úlku nevracejí, proto orientační let nedělají

Orientační let popíšeme takto

 • Čmelák vyleze z vletového otvoru
 • Někdy se po něm a po česnu pohybuje prohlíží si ho
 • Po chvíli vzlétne, otočí se směrem k vletovému otvoru
 • Stojí ve vzduchu a prohlíží si vletový otvor
 • Houpá se ve vzduchu před úlkem, krouží kolem úlku, postupně se vznese
 • Dělá širší kroužky, letí výše a stále si prohlíží úlek a okolí
 • Krouží vyš a výš a pak odletí …
 • Prosím kardiaci  pozor na váš tlak 🙂
Matka udělala orientační let a co dál?

Pokud matka předvedla orientační let, máte šanci, že se vrátí. Nyní musíte čekat, jak to dopadne – nic víc nelze dělat.

Někdy se stane, že úlek matku zaujme natolik že se vrátí do hodiny a hned se zabydlí.

Někdy ale matka ještě nechce hnízdit a do úlku se vrátí později, třeba až za 1-3 dny.

Pokud se nevrátí do této doby, nemá smysl čekat – hledejte další matku s pátracím letem.

 

Postup

 • Až matka podletí a vy již nemůžete čekat, vložte do vletového otvoru značku, podle které poznáte, že se vrátila (správně položená značka bude při průchodu matky vletovým otvorem vyhozena
 • Udělejte to ale rychle a od úlku se hned vzdalte – kdyby se matka vrátila, polekala by se a nejspíš by se znovu nevrátila
 • Pokud můžete, čekejte v bezpečné vzdálenosti alespoň 10 m a více od úlku a úlek sledujte
 • Pokud vidíte, že se matka vrátila, nerušte ji – nechte i nadále v úlku zvednutou záklopku a zavřený větrací otvor
 • Matka se opatrně k úlku přiblíží, přistane na česnu a po chvíli vstoupí do úlku
 • Její další pohyb můžete monitorovat pohledem (to dlouho nevydržíte), nebo ještě lépe pomocí značky ve vletovém otvoru
 • Tady už vesměs kardiaci volají „rychlou“ …

Upozornění

 • Výlety matky z úlku budou velmi nepravidelné – nenechte se překvapit. Matka bude postupně pracovat na hnízdní komůrce, nosit zásoby, stavět voskovou buňku a klást vajíčka atd viz ZDE (připravujeme)
 • Nerušte ji a dejte jí čas – jakékoli rušení a otevírání úlku v této fázi může znamenat, že úlek opustí a již se do něj nevrátí
 • Jakmile se matka zabydlí, bude čas naučit ji procházet ochrannou klapkou – vysvětlíme později
 • Pokud se matka po orientačním letu hned nevrátí, čekejte raději cca 3 dny, než budete do úlku zavádět další matku
 • V případě, že se budete snažit hned do hnízda umístit další matku a ta předchozí se mezitím vrátí, mohou se matky v hnízdě potkat a jedna druhou zabít při boji o hnízdo

Časté chyby začátečníků

 • Chovatel nepočká na návrat matky alespoň 3 dny
 • Chovatel nechápe že matka nebude pravidelně vyletovat a chce do úlku zavést novou matku, nebo otevře úlek a matku vyruší
 • Začátečník neklade správně značku do vletového otvoru a matka ji obejde / vítr shodí
Co když matka úlek neopustila?

Někdy se může stát, že neuvidíte odlet matky z úlku, byť na něj čekáte. Případně není vyhozena značka ve vletovém otvoru (pozor – tu ale matka někdy obejde).

Matka někdy z úlku nenajde cestu a zůstane v něm uzavřena. 

Někdy matka v úlku tzv. zatuhne – zůstane sedět na výstelce ztuhlá a bez pohybu. Důvodů může být více a nesouvisí přímo s teplotou

Nejčastěji jde o matku-královnu, která se nedávno probudila z hibernace a teprve se rozhlíží po hnízdišti. Po zavedení do úlku se jakoby do stavu hibernace vrátí. její hormonální procesy ještě nejsou úplně aktivovány a na tmu a někdy i chlad  takto reaguje. Vyzrálá matka je aktivní v chladném úlku.

Tento efekt někdy podporuje velký rozdíl teplot mezi venkovním prostředím a prochladlým úlkem – venku je teplo a úlek je po noci významně prochladlý. Pokud ale úlek není úplně promrzlý, nemá jeho teplota zásadní vliv na zatuhnutí matky. Chovatelé proto někdy dosud neobsazené úlky v teplím dni otevřou a nechají na teplém vzduchu trochu prohřát.

Zatuhlá matka sedí na výstelce, nebo je ukryta ve výstelce, ale jeví se jako malátná – zatuhlá.

Velmi častým důvodem je světlo prosvítající do úlku větracím otvorem. Matka u něj sedí a nehledá cestu ven chodbou.

Pokud matku necháte delší dobu zavřenou v úlku a ona z něj sama neodejde, může tam zahynout

Proto doporučujeme dát na povrch výstelky trochu cukerného roztoku/těsta – je to pojistka pro tento případ a potrava do doby, než ji z úlku osvobodíte (viz výše)

Upozornění  neusazujte do úlku (čmelínu) další matku, dokud si nejste jisti, že v úlku není předchozí matka, třeba zatuhlá na/ve výstelce. Mohlo by dojít k zbytečnému souboji.

Postup

 • Sledujte úlek (pozorování/značka) – matka by ho měla maximálně do jedné hodiny sama opustit
 • Pokud matka úlek neopustí, doporučujeme otevřít střechu. Pokud sedí matka na výstelce, nechte střechu odklopenou a ona sama odletí. Nemá cenu ji držet – v úlku  se nezahnízdí
  Pokud je matka zatuhlá ve výstelce, nelze do úlku zavádět další matky. Prohlédněte tedy výstelku, jestli s tma neskrývá – bude-li zatuhlá, ozve se malátným bzukotem
 • Matka se někdy může skrývat i ve vstupní chodbě – foukněte tedy do ní  ze strany vletového otvoru – pokud tam sedí nejspíš se ozve
 • Pokud zatuhlá matka neodletí, doporučujeme jí podat trošku cukerného roztoku a vypustit ji zpátky do přírody
 • Pokud matku nevidíte, nechte úlek chvíli otevřený – matka z něj sama vyleze. Úlek se alespoň vytemperuje na teplotu okolí

Časté chyby začátečníků

 • Chovatel neotevře úlek i když neviděl matku odletět a riskuje, že matka v úlku uvízne
 • Chovatel předčasně zavede do úlku další matku

Zajímavost:

Někteří chovatelé nezakrývají ústí vstupní trubice v úlku. Podle nich to sníží riziko „zatuhnutí  matky v úlku po zavedení.  Zkoušeli, jsem to, ale nějaký zásadní vliv to podle nás nemělo.
I tato metoda je ale možná. Znamená to ale to, že po zabydlení matky a narození první generace dělnic úlek otevřete a toto místo překryjete výstelkou. Udělejte to ale  tak, aby tam zůstala dutina. Jinak by tam čmeláci káleli a roznášeli nečistoty po hnízd. 

Na následujícím videu vodíte, jak se matka postupně probírá ze zatuhnutí. Trvalo jí to cca 10 minut než jakoby nic odletěla.

Pokud matka v úlku „zatuhne„, bude sedět na výstelce, ale může být ukryta  i v ní.  Pokud tam zůstane, může uhynout. Stejně tak může uhynout v okamžiku, kdy chovatel do úlku  zavede další matku a matky se o úlek utkají.

Proto je nutné úlek, který matka prokazatelně neopustila, otevřít a matku vysvobodit – z povrchu výstelky, z výstelky nebo z vstupní trubky. Nezapomeňte pak výstelku zase upravit. 

Matka se  vám při prohledávání výstelky ozve, ale sami vidíte má starostí dost a nebude na vás útočit.

Upozornění:  nezasahujte takto do hnízda již zabydlené matce, zničíte ji základ hnízda a matka s největší pravděpodobností odletí. Tento postup doporučujeme jen pro záchranu matek „zatuhlých“ v úlku při osazování.

Jaký je další postup?

Pokud jste uspěli a matka se zabydlela, užívejte si ten úspěch. Určitě nezasahujte do úlku, sledujte pohyb z dálky a maximálně monitorujte pohyb matky pomocí značky.  Postup návody najdete na stránce  Mám nebo nemám usazeno
Matka je v této fázi citlivá na vyrušení a úlek by mohla opustit. Buďte trpěliví, váš čas na bezpečné pozorování čmeláků se blíží. 😊

Jakmile jste si jisti, že se pravidelně vrací po dobu 7-10 dní, začněte s výcvikem na klapku. Postup najdete na stránce Umění klapky

Pokud se matka nevrací, je třeba zopakovat celý postup usazení. Buďte trpěliví, někdy se zabydlení povede na první pokus, někdy až na 50. S každým pokusem získáváte potřebný cvik a jistotu. Vše vám půjde lépe a rychleji = sníží se stres matky a zvýší šance na úspěch.

Pokud se vám zabydlení stále nedaří, prověřte si celý postup přípravy úlku, podmínek pro odchyt matky a její zavedení od začátku. Ve většině podobných případů, které jsme se začátečníky řešili, se objevila zdánlivě drobná ale nakonec rozhodující chyba.

Je potřeba akceptovat i fakt, že s usazením matky neuspějete. Pak je zde stále šance, že vám se zabydlením pomůže Čmeláčí Rychlá Rota viz stránka  Čmeláčí Rychlá Rota .

C) Matka-královna, která se v úlku v minulé sezóně narodila, se do něj sama vrátí

Tato část je nesmírně důležitá pro chovatele, kterým se v předchozí sezóně dařilo a v úlku se jim narodily mladé matky.
Pokud mladé matky úspěšně přezimuji, budou hledat místo kde se narodily a zde pokusí usídlit. Pokud chovatel dá úlek na stejné místo a matky se vrátí, o úlek se pobijí a v lepším případě zůstane jedna nejsilnější.
Chovatel by se měl na takovou situaci připravit a pokud možno zbytečně nedopustit zbytečné ztráty matek čmeláků.

Popis řešení najdete v samostatné kapitole Návraty matek do úlku