Chodba v úlu

Vstupní chodba do úlku

Co se zde dozvíte

 • Proč mají úlky přo čmeláky (čmelíny) vstupní chodu
 • Jak má takové chodba vypadat
 • Na co so si dát pozor

Datum poslední aktualizace: 25/2/2024

Čmeláci PLUS - V kostce - Foto Internet

V kostce / In a nutshell

 • Chodba v úlku/čmelíně má svůj význam: pro většinu druhů čmeláků simuluje vstup do nory/dutiny
 • Chodbu zvládnou všichni:  i druhy, které chodbu nepotřebují (čmelák rolní – Bombus pascuorum, čmelák úhorový – Bombus ruderarius , … ). Chodbu zvládnou – kratší chodba jim ale vyhovuje lépe.
 • Chodba jako obrana proti vetřelcům: chodba je místo, kde mají dělnice šanci úlek chránit a v úzkém prostoru se mu postavit na obranu (například pačmelák)
 • Raději tma než světlo v chodbě: čmeláci očekávají, že v chodbě bude tma. Proto je dobré chodu v úlku profilovat tak, aby byla do zatáčky
 • Chodbu u rozvinutého hnízda lze vyjmout: pokud je hnízdo v úlku silné a chodba se ucpává, lze ji vyjmout
 • Prostupnost chodby je zásadní: v chodbě o vnitřním průměru menším než 18 mm může dojít k zacpání chodby
 • Kondenzát vody v chodbě vadí: pokud se v chodbě hromadí voda, může dojít k přerušení pachové stopy, a čmeláci chodbou nebudou procházet – pomohou otvory na dně vstupní chodby nebo její sklon
 • Nezapomeňte na kontroly: sledujte provoz čmeláků. Pokud se chodba během sezóny ucpe, řešte to včas

English abstract

 • The entry corridor (tube) in the beehive/nest has its significance: for most species of bumblebees, it simulates the entrance to a burrow/cavity
 • All can manage the entry corridor: even species that do not need it (such as the common carder bee – Bombus pascuorum , red-shanked carder bee or red-shanked bumblebee – Bombus ruderarius , …). They can handle the corridor – but a shorter corridor suits them better
 • The entry corridor serves as a defense against intruders: it is a place where worker bees have a chance to protect the nest and confront the threat in a confined space (for example, a cuckoo bumblebee).
 • Prefer darkness over light in the corridor: bumblebees expect darkness in the entry corridor. Therefore, it is good to design the corridor in the hive to be dark around the corner
 • The entry corridor can be removed from a developed nest: if the nest in the hive is strong and the corridor is getting blocked, it can be removed.
 • The permeability of the entry corridor is crucial: in a corridor with an inner diameter smaller than 18 mm, it can lead to blockage
 • Condensation of water in the entry corridor is undesirable: if water accumulates in the corridor, it can lead to the interruption of the scent trail, and the bumblebees will not pass through the corridor – holes at the bottom of the entrance corridor or its slope can help
 • Don’t forget about inspections: monitor the activity of bumblebees. If the corridor gets blocked during the season, address it promptly.

Význam vstupní chodby

Většina druhů čmeláků potřebuje vstupní trubku, protože jim simuluje chodbu do nory hlodavců, kde obvykle v přírodě hnízdí. Typickým příkladem takových druhů je čmelák zemní (Bombus terrestris). 

Některé druhy ale hnízdí třeba v kupce trávy, například čmelák rolní (Bombus pascuorum). Takov0 druhy chodu nepotřebují, ale na druhou stranu jim chodba nevadí.

Stejné je to například u čmeláků rokytových (Bombus hypnorum). Ti často hnízdí v ptačí budce, nebo v dutině stromu – bez chodby. Stejný druh ale hnízdí i ve střešní izolaci, kam cestuje chodbou dlouhou i několik metrů

Z pozorování a zkušeností je vidět, že chodba je vhodná tam, kde matka – královna druhu hnízdícího v zemi takovou chodbu vyžaduje a cítí se tam spokojena a v bezpečí. Úlky bez chodby tak mají u těchto druhů nižší úspěšnost usazení.

Chodba slouž9m čmelákům jako místo, kde se postaví na odpor vetřelci. Takovým může být matka pačmeláka, která se sna6í dostat do hnízda. Je velká a jakmile je v hnízdní dutině, čmeláci jsou bez šance. Pokud se jí ale dělnice postaví na odpor ve vletovém otvoru, nebo v chodbě, mohou jí zahnat. O pačmelácích se více dočtete Pačmeláci a chov čmeláků

Někdy se může stát, že se chodba zacpe a pak je zaděláno na problém. To se děje u chodby s nevhodným vnitřním průměrem (méně jak 18mm) u silného hnízda. Děje se to také u dlouhé chodby, kde je hodně vlhkosti (kondenzát) a uhynulí čmeláci. To může vést až k tomu, že se přeruší pachová stopa a čmeláci přestanou chodbou procházet.  Taková dlouhá chodba je popsaná  v dalším textu, ale také například  Úlek v interiéru – ochranná klapka na zdi.

Jakmile hnízdo zesílí  nebo když silné hnízdo přestěhujeme (nikoli malé hnízdo s první generací dělnic), tak chodba již tak zásadní není.

Zda bude chodba umístěna uvnitř nebo vně úlku není až tak zásadní. Obě řešení mají své výhody i nevýhody a ty dále popisujeme.

Vstupní chodba je tedy důležitá na počátku rozvoje hnízda, pak ji lze odstranit, je-li to nutné.

V každém případě by měl chovatel věnovat chodbě v úlku pozornost – na začátku sezóny i v jejím průběhu.

Vnitřní řešení chodby

Je to základní řešení, které používá většina začátečníků a stejně tak se používá u komerčních výrobků, z důvodu jednoduchosti provedení

Vnitřní chodba z trubice (husí krk) – foto O. Hercog

Světlost (vnitřní průměr) u vnitřní chodby/trubky doporučujeme 25 mm.

Menší světlost nedoporučujeme. Když je světlost chody malá, snadno se ucpe – nepořádkem, mrtvým jedincem, XXL novou matkou atd.
Je potřeba si uvědomit, že trubkou procházejí čmeláci sem a tam. Když se potkávají a nevejdou se, musí se vracet. To je stojí mnoho energie a vede k nepřirozeným prodlevám v provozu (dopravní zácpa). Ztrácí zde i pylové rousky, které pak již nedokáží využít.

U vnitřních řešení nedoporučujeme ani chodbu větší světlosti. Chodba má totiž ochranný faktor – může být místem, kde se čmeláci brání vetřelcům. (viz kapitola Vaše otázky a odpovědi v této části)

 

Některé komerční výrobky mají nevhodnou světlost chodby, někdy i 14 mm. 

Tento rozměr je ro většinu druhů nevhodný – hrozí zde ucpání chodby.

Čmeláci PLUS - Porovnání světlosti chodby komerčního výrobku (14mm) s doporučenou světlostí (25mm)

Porovnání světlosti chodby komerčního výrobku (14 mm) s trubkou s doporučenou světlostí (25 mm) –  foto O. Hercog

V tom případě je vhodné tuto trubku vyměnit za jinou s větší světlostí. Pokud nezvládnete vytvořit větší otvor v korpusu úlku, můžete použít nouzové řešení a nastavit zkrácenou původní novou trubkou – viz fotografický návod.

Čmeláci PLUS - Způsob opravy nevhodné chodby v čmeláčím úlku (čmelínu) náhrada chodby s malou světlostí za větší

Způsob opravy nevhodné chodby v čmeláčím úlku (čmelínu) náhrada chodby s malou světlostí za větší – foto O.Hercog

Pokud budete upravovat světlost chodby, neupravujte světlost otvoru v klapce, ten ponechte v původní velikosti.

Správná délka vnitřní chodby – vhodné je, aby chodba začínala v čelní stěně úlku, vedla po vnitřním obvodu boční stěny, podél protější stěny a vyústila v rohu (viz fotografie).
Z toho vyjde délka cca 60 cm při úlku 30x30x30 cm.

Doporučuje se v chodbě vytvořit jeden pravý úhel. Důvody pro něj nejsou sjednocené. Podle některých chovatelů zalomení simuluje tvar myší nory, podle některých je hlavní důvodem skutečnost, že při zalomení není do hnízda vidět a nefouká tam.

Důležitým aspektem je i vnitřní dispoziční řešení chodby v úlku. Jak jsme uvedli výše,  trubka by měla být vedena po stranách úlku, nikoliv středem. Střední prostor úlu by měl být využit pro hnízdo a čmeláci si jej tam zpravidla začnou stavět. Středem vedená chodba pak prakticky znemožňuje případný servisní zásah během života kolonie. Viz opatrná kontrola hnízda s jeho vyjmutím prostřednictvím čmeláčího výtahu, či odstranění trubky v případě jejího ucpání atd.

Zakončení trubky v úlku: Jeden z největších současných chovatelů čmeláků Jaromír Čížek (čmeláčí guru) doporučuje zakončení trubky v rohu úlku. Pan Čížek svými pozorováními zjistil, že královna v nově osidlovaném úlku jde podél stěny a zastaví se v rohu. Takže tam vyústěnou trubku rychleji najde. Snižuje se tak riziko toho, že královna v úlku “zamrzne” (Viz usídlení matky-královny v úlku .

Doporučujeme také konec trubice šikmo seříznout. Vstup pak má tvar elipsy a plocha vstupu je větší a čmeláci vstup do chodby lépe najdou.

Čmeláci PLUS vstupní chodba - detail správného zakončení trubice chodby v úlu čmelínu

Detail správného zakončení trubice – chodby
Seříznutí a vyvedení do rohu úlku – foto O.Hercog

Materiál k výrobě chodby: Není až tak rozhodující jaká materiál použijte. Chodbu lze vytvořit z hadice, z elektrikářského husího krku, ale i z PVC nebo HT trubek. Názory se liší, ale většina řešení funguje.

Vnitřní povrch chodby by neměl klouzat, což se zdá, že dobře splňuje husí krk a proto ho doporučoval čmeláčí guru pan Miroslav Stuchl.

Popis instalace chodby je uveden v kapitole <Příprava úlku před sezonou – PŘIPRAVUJEME>,

Příklady chyb a nevhodných řešení:
 • Chodba jako dutina ( předsíňka ) v úlku (přepážka mezi hnízdním prostorem a výstupem z úlku) – můžete se s ní setkat u některých komerčních výrobků a starých doporučení. Takové řešení zařazujeme ale mezi chybné neboť takový prostor čmeláci vnímají jako „místo někde venku“ a vesele zde kálejí, vynášejí sem mrtvolky či špatně se vyvíjející larvy. Celý prostor tak láká parazity. Díky své vysoké výšce umožňuje parazitům se snadno ukrýt. Pro chovatele je tento úzký a přitom vysoký prostor velmi obtížně přístupný. Čištění, kontrola, opravy jsou komplikované a nelze je často ani provést na 100%. Usazovaná  královna navíc díky vysokému stropu ztrácí pocit bezpečí chodby.
  Řešení: takový úlek nepoužívejte, nebo předsíňku odstraňte
  Čmeláci PLUS - Nevhodné řešení - úl s předsíňkou. Je vidět množštví odpadu, které je zdrojem nemocí i úkrytem parazitů - Foto O.Hercog

  Nevhodné řešení – úl s předsíňkou. Je vidět množství odpadu, které je zdrojem nemocí i úkrytem parazitů – foto O.Hercog

 • Chodba sice do tvaru L, ale vyrobená obdobně jako přepážka – s výškou až k horní části úlu. Opět se s ní můžete setkat u některých komerčních výrobků. Je to chybné provedení, kdy pro čmeláka taková chodba nemá strop a tím se ztrácí ochranný faktor chodby. Parazit a dělnice se v takové chodbě minou. Taková chodba je naopak ideálním úkrytem pro parazity. Chovateli úzký a vysoký prostor neumožňuje ani důkladnou kontrolu a čištění spodních partií chodby.
  Řešení: takový úlek nepoužívejte, nebo přepážku odstraňte
  Čmeláci PLUS - Ukázka úlku bez větrání s vnitřním přepážkou nahrazující chodbu - dno chodby půjde vyčistit velmi obtížně. Nadto velmi malý vnitřní prostor pro hnízdo. (zdroj internet)

  Ukázka úlku bez větrání s vnitřním přepážkou nahrazující chodbu – dno chodby půjde vyčistit velmi obtížně. Kromě toho je zde velmi malý vnitřní prostor pro hnízdo.
  (zdroj internet)

 
 • Chodby menších světlostí než námi doporučené. Důvodem, proč se s nimi můžete setkat jsou nižší výrobní náklady výrobců.  Proč je toto řešení nevhodné – viz výše.

  Řešení: Nevhodnou vstupní chodbou (světlost/vnitřní průměr pod 18 mm), chodbu nahraďte trubicí se světlostí 25 mm. Otvor v korpusu úlku upravte na nový průměr. Neupravujte ale průměr vletového otvoru v klapce.
  Pokud to není možné, použijte jako nouzové řešení novou trubici o světlosti 25 mm nasazenou na zkrácenou starou trubici (té stačí v úlku ponechat jen cca 5 cm).

Venkovní řešení chodby

Toto řešení může chovateli pomoci vyřešit dispoziční umístění úlku a výletů (např. úlky umístěné uvnitř budov, kde nejsou vystaveny výkyvům a extrémům teplot).

Dostatečně dlouhá vnější chodba je výrazným ochranným faktorem, protože česno a vletový otvor jsou vzdálené od úlku, což znesnadňuje parazitům vniknutí do úlku.

čmeláci PLUS čmeláčí úl čmelín v místnosti s vnější chodbou

Využití vnější chodby pro umístění úlku v interiéru – foto J. Čížek

čmeláci PLUS ukázka venkovních chodeb úlků, které jsou umístěné uvnitř skladu

Ukázka venkovních chodeb úlků, které jsou umístěné uvnitř skladu – foto K. Kučera

Čmeláci PLUS - Umístění úlku v garáži či sklepě s klapkou vyvedenou dlouhou trubkou

Umístění úlku v garáži či sklepě s klapkou vyvedenou dlouhou trubkou
Foto E. Kalčíková

Na druhou stranu, takové řešení pomocí dlouhých vnějších chodeb vyžaduje odlišný způsob usazování matky-královny.

Téma venkovního řešení bude proto podrobně popsáno v kapitole pro zkušené chovatele Chodba v úlku pro zkušené chovatele

Možné problémy s vstupní chodbou a jejich řešení

Kondenzát ve vstupní chodbě

Pokud je hnízdo silné, produkuje spoustu vlhkosti. I když je úlek dobře tepelně izolován, tak v případě velkých teplotních změn se v chodbě vytváří vodní kondenzát.

Pokud se kondenzát hromadí ve vstupní chodbě, může někdy dojít k přerušení „provozu“ a pachové stopy. Čmeláci pak přestanou procházet chodbou ven / dovnitř a chodba se jeví jako ucpaná.

Stejně pokud dostanou čmeláci průjmové onemocnění, chodbou prochází v … a tahají výkaly a mokré nečistoty do hnízda.

Pomůže docela snadná úprava chodby:

 • Vytvořte ve dne chodby řadu otvorů o průměru 3-4 mm, kterými kondenzát odteče do prostor úlku
 • Otvory je dobré vytvořit v celé délce chodby která je v prostoru úlku
 • Výhodou je hladká vnitřní stěna trubky – doporučujeme stěnu trochu zdrsnit, aby se v ní čmeláci dobře pohybovali

Dobře se hodí běžně dostupná   flexibilní chránička kabelů S-130-32. Číslo 32 je vnitřní průměr v mm, který odpovídá světlosti  vnitřní průměr 25 mm. Lze použít i S-130-25 se světlostí chodby 22 mm.

Tato chránička je v podstatě  husí krk se silnou stěnou, má ale hladký vnitřní profil a kondenzát se v něm nebude držet pokud ho odvedete otvory ve dně pryč., tak jako v klasické profilovaném husím krku.

Poznámky k instalaci:

 • Aaby otvory odváděly kondenzát, musí být ve dně chodby
 • Proto si na konci a začátku provrtejte chodbu, zastrčte do ní drát/vrták – při instalaci chodby do úlku si tak budete jisti, že je chodba správně instalována
 • Vrták drát po instalaci z trubky samozřejmě vytáhněte 

Doporučujeme toto řešení také pro úlek v interiéru s klapkou na zdi. Tam doporučujeme chodu s hladkou vnitřní stěnou. Otvory stačí vyvrtat na dně v nejnižším  místě chodby.

Pokud je takové místo vně úlku, je nutné ho chránit. Stačí omotat Uhelonem 53S a kolem něj hliníkovou síťkou. Několik otoček síťky stačí – kraje upevněte izolační páskou. Kondenzát bude odtékat ven, na konci sezóny síťky vyhodíte, na další je obnovíte.

 

Lze také upravit sklon chodby – otvor v klapce by měl být výš. Kondenzát odteče do úlku. Pak se ale bude hromadit v místě vstupu, proto je lepší ho odvádět otvory ze dna vstupní chodby.

 

Čmeláci PLUS - Vstupní chodba s hladkou stěnou a s otvory pro odvod kondenzátu ve dně - Foto Ondřej Hercog 2023 (3)

Vstupní chodba s hladkou stěnou a s otvory pro odvod kondenzátu ve dně
Foto: O. Hercog (2023)

 

Čmeláci PLUS - Vstupní chodba s hladkou stěnou a s otvory pro odvod kondenzátu ve dně - Foto Ondřej Hercog 2023 (2)

Vstupní chodba s hladkou stěnou a s otvory pro odvod kondenzátu ve dně
Foto: O. Hercog (2023)

Čmeláci PLUS - Vstupní chodba s hladkou stěnou a s otvory pro odvod kondenzátu ve dně - Montážní pomůcka - Foto Ondřej Hercog 2023

Vstupní chodba s hladkou stěnou a s otvory pro odvod kondenzátu ve dně – Montážní pomůcka
Foto: O. Hercog (2023)

Čmeláci PLUS - Vstupní chodba s hladkou stěnou a s otvory pro odvod kondenzátu ve dně - Montážní pomůcka - Foto Ondřej Hercog 2023

Vstupní chodba s hladkou stěnou a s otvory pro odvod kondenzátu ve dně – Montážní pomůcka
Foto: O. Hercog (2023)

Čmeláci PLUS - Vstupní chodba s hladkou stěnou a s otvory pro odvod kondenzátu ve dně - Foto Ondřej Hercog 2023 (1)

Vstupní chodba s hladkou stěnou a s otvory pro odvod kondenzátu ve dně – Montážní pomůcka
Foto: O. Hercog (2023)

Čmeláci PLUS - Vstupní chodba s hladkou stěnou a s otvory pro odvod kondenzátu ve dně - Montážní pomůcka - Foto Ondřej Hercog 2023

Vstupní chodba s hladkou stěnou a s otvory pro odvod kondenzátu ve dně – Montážní pomůcka
Foto: O. Hercog (2023)

Doplnění

Podívejte se i na možná řešení umístění úlku. O tom se dočtete na stránce  Umístění úlu na zahradě ale i jinde.

Mohlo by vás zajímat i umístění úlku v interiéru, které poskytuje řadu výhod. O tom se dočtete na stránce Umístění úlku v interiéru – Ochranná klapka na zdi